Go to Top

Stalno prebivališče – kako ga urediti in določiti naslov za vročanje

Stalno prebivališče zahteva oddajo vloge – tudi v primeru, ko gre za otroka!

Stalno prebivališče je naslov, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.

Informativni izračun plače

Za stalno prebivališče v RS  je potrebno oddati vlogo

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Vlogo za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji vložite takrat,  ko boste na nekem naslovu stalno prebivali. Vlogo za stalno prebivališče lahko oddate elektronsko ali osebno. Rok za oddajo vloge za stalno prebivališče pa je osem dni od naselitve oziroma vročitve dovoljenja za stalno prebivanje tujca. Vlogo za stalno prebivališče je potrebno oddati na upravni enoti ali krajevnem uradu. S prijavo novega stalnega prebivališča, staro preneha. 

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Stalno prebivališče mladoletne osebe

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.

Informativni izračun za normirance

Stalno prebivališče novorojenčka

  • prebivališče novorojenčka, rojenega v Republiki Sloveniji, je enako stalnemu prebivališču matere oziroma stalnemu prebivališču očeta, če mati v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
  • Stalni naslov v tujini novorojenčka, rojenega v Republiki Sloveniji ali tujini, je enak stalnemu naslovu v tujini matere, če starša nimata stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, oziroma stalnemu naslovu v tujini očeta, kadar mati nima stalnega naslova v tujini.
  • prebivališče ali stalni naslov v tujini novorojenčka tujca, rojenega v Republiki Sloveniji, se prijavi po vročitvi dovoljenja za stalno prebivanje novorojenčka.
  • Šteje se, da ima novorojenček iz tega člena stalno prebivališče ali stalni naslov v tujini od datuma rojstva.

Informativni izračun dnevnice

Določitev naslova za vročanje

Posameznik, ki ima poleg stalnega prebivališča tudi začasno prebivališče, določi naslov za vročanje. Kot naslov za vročanje lahko določite le naslov, na katerem imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Določi lahko le enega izmed teh dveh naslovov, v kolikor ima posameznik le stalno ali le začasno prebivališče, se ta naslov šteje za naslov vročanja. Določen naslov je namenjen vročanju poštnih pošiljk državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb. Zakon o prijavi prebivališča ureja prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem ter naslovom za vročanje v Republiki Sloveniji.

Pravni nasvet

Za stalno prebivališče so potrebna dokazila ob prijavi

Posameznik, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba mora ob prijavi stalnega prebivališča izkazati svojo identiteto in navesti naslov, na katerem se prijavlja. Ob tem mora navesti resnične podatke, ki jih potrdi z lastnoročnim podpisom

Ob prijavi stalnega prebivališča je treba predložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje:

 • izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu,
 • najemna ali podnajemna pogodba,
 • soglasje lastnika, če je lastnikov več, zadostuje soglasje enega solastnika,
 • soglasje stanodajalca.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja