Go to Top

Kaj je kratkoročni in kaj dolgoročni dolg, kaj predujem, varščina in posojanje?

Slovenski računovodski standard 9 opredeljuje, kaj je dolg. Natančneje pojasnjuje pojme, kot so kratkoročni in dolgoročni dolg, predujem, varščina in posojanje, standard pa se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih in finančnih dolgov.

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2023

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha? Pomagamo vam rešiti vaše dileme!

Več informacij

Dolgoročni dolg je dolg, ki dokončno zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni.

Kratkoročni dolg je dolg, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni ali je na dan sestavitve bilance stanja že zapadel v plačilo.

Prijava na izobraževanje

dolgPoslovni cikel organizacije je čas od pridobitve sredstva za delovanje do njegove prodaje za denar. Če poslovni cikel organizacije ni jasno opredeljen, velja, da traja dvanajst mesecev. V organizacijah, v katerih je poslovni cikel daljši od enega leta, se kot kratkoročne(i) razvrščajo tudi terjatve (dolgovi) z rokom zapadlosti nad enim letom.

Kreditiranje je dajanje na up, ki omogoča dolžniku prejetje proizvoda, blaga ali storitve ob odloženem plačilu ali odloženi nasprotni dajatvi.

Posojanje je dajanje denarja ali drugih nadomestnih stvari, pri čemer se dolžnik obveže, da bo po določenem roku vrnil enake zneske denarja ali enake količine drugih nadomestnih stvari.

Prijava na izobraževanje

Varščina je zastavljena nadomestna stvar, ki jo dá dolžnik upniku v zagotovilo, da bo izpolnil svoje obveznosti. Pri dolžniku je dana varščina izkazana kot terjatev, pri upniku pa dobljena varščina kot obveznost, ki zapade v plačilo ob poravnavi terjatve. Če je upnik pri prodaji ali ponovni zastavitvi varščine omejen, ker ima dolžnik pravico in zmožnost zastavljeno varščino odkupiti v kratkem roku, upnik ne izkazuje varščine v svoji bilanci stanja, temveč le v zunajbilančnem razvidu.

Dobljeni predujem je znesek denarja, s katerim kupec plača dobavitelju prihodnje dobave proizvodov, blaga ali storitev. Pri dobavitelju je obveznost do kupca.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Finančni instrument je pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo ene organizacije in hkrati finančna obveznost ali kapitalski finančni instrument druge organizacije. Finančno sredstvo je tako lahko denar, kapitalski finančni instrument druge organizacije in podobno, finančna obveznost pa izročiti denar ali drugo finančno sredstvo, pogodba, ki se (lahko) poravna z lastnimi kapitalskimi instrumenti in podobno.

Slovenski računovodski standard 9 opredeljuje, kaj je dolg. Natančneje pojasnjuje pojme, kot so kratkoročni in dolgoročni dolg, predujem in varščina.

Klikni in deli

Kapitalski finančni instrument je vsaka pogodba, ki dokazuje preostali delež v sredstvih po odštetju dolgov.

Vrednostni papir (vrednostnica) je prenosljiva listina, s katero se izdajatelj zaveže izpolniti na njej zapisano obveznost do njenega zakonitega imetnika. Lastniški vrednostni papir izda organizacija v zvezi s svojim kapitalom, dolžniški vrednostni papir pa v zvezi s svojim dolgom.

Odplačna vrednost dolga je znesek, s katerim se dolg izmeri ob začetnem pripoznanju, zmanjšan za odplačilo glavnice, povečan oziroma zmanjšan (po metodi efektivnih obresti) za nabrano odplačilo razlike med začetnim in v plačilo zapadlim zneskom.

Vir: Slovenski računovodski standardi (2016)

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja