Go to Top

Gradbeni zakon v vladnem postopku

Gradbeni zakon, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poslalo v vladni postopek, bo uvedel nov koncept dovoljevanja gradenj. Ta bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi manj obsežne dokumentacije, ki jo bo sicer natančneje določal pravilnik o projekti dokumentaciji kot podzakonski akt.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Razmišljate o samozaposlitvi?

Več informacij

Gradbeni zakon na novo ureja področje graditve objektov in bo nadomestil Zakon o graditvi objektov, ki velja od leta 2003. Zakon bo nadgradil nekaj ureditev, ki jih pozna trenutno veljavna zakonodaja, uvedel pa bo tudi kar nekaj novosti.

Prijava na izobraževanje

Gradbeni zakon bo združil postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenih soglasij. Presoja vplivov na okolje se bo namreč izvajala že v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, torej se bo vodil le še en postopek. Ta se bo zaključil z enotnim gradbenim dovoljenjem z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim kot gradbenim predpisom.

Gradbeni zakon bo olajšal pogoje za nekatere vrste gradnje in del. Gradbenega dovoljenja tako po novem ne bo več treba pridobiti za odstranitev objektov (potrebna bo samo še prijava za začetek gradnje) in za začasne objekte, namenjene prireditvam in za čas sezone. Dovoljenje ne bo potrebno tudi za širjenje obsega vzdrževalnih del, za katera ni obvezna pridobitev gradbenega dovoljenja na manjše rekonstrukcije.

Gradbeni zakon bo omogočil krajši postopek izdaje gradbenega dovoljenja

Predlog zakona predvideva tudi skrajšan postopek za izdajanje gradbenih dovoljenj. Pogoj za uvedbo tovrstnega postopka bo predložitev soglasja vseh oseb, ki imajo status stranke, vseh predpisanih mnenj in pozitivnega mnenja občine glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi morebitnimi predpisi občine.

Poenostavljen postopek pridobitve uporabnega dovoljenja

gradbeni zakonUporabno dovoljenje, ki je pogoj za dodelitev hišne številke, se bo za objekte izdalo brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda. Pogoj za njegovo izdajo bo le popolna zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja, ki jo vloži investitor po dokončanju gradnje. Upravni organ bo dovoljenje izdal v 15 dneh od vložitve popolne zahteve.

Tehnični pregled in poseben ugotovitveni postopek pa je za pridobitev uporabnega dovoljenja predviden za zahtevne objekte in objekte, ki imajo vpliv na okolje.

Prijava na izobraževanje

Obvezna prijava začetka gradnje

Prijava začetka gradnje bo obvezna, predvideva Gradbeni zakon. Pristojnemu upravnemu organu jo mora vložiti investitor. In sicer najkasneje osem dni pred začetkom gradnje objekta, za katerega želi pridobiti gradbeno dovoljenje. Prijavi bo treba priložiti projekt za izvedbo, z njo pa se o začetku del seznani inšpekcijo in upravne organe.

Potrebujete pravni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Legalizacija nedovoljenih gradenj

Gradbeni zakon, ki ga predlaga MOP, predvideva tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj. Za objekte, starejše od 20 let, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, kar pomeni, da ga lastniku ne bo treba porušiti. Legalizacija mlajših objektov, ki imajo dopustna neskladja z gradbenimi dovoljenji, pa bo mogoča v prehodnem obdobju petih let (to pomeni v petih letih od uveljavitve zakona), še predvideva Gradbeni zakon.

Prijava na izobraževanje

Potrebujete pravni nasvet? Naše pravno svetovanje je kvalitetno, hitro in odzivno. Rezervirajte si termin na 01 600 1530 ali na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja