Go to Top

Zaposlitev tujca za sezonsko delo

Zaposlitev tujca

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev določa pogoje o tem, kako je urejena zaposlitev tujca v naši državi. S spremenjenim zakonom – ta je v veljavo stopil v drugi polovici preteklega leta – tujcu ni več treba pridobiti več vrst različnih dovoljenj za delo v Sloveniji. Od takrat namreč velja, da se za zaposlitev tujca vodi en skupen postopek na upravnih enotah, na podlagi katerega se tujcu izda enotno dovoljenje za vstop, prebivanje in delo v Republiki Sloveniji. Izjema pa velja, ko govorimo o zaposlitvi tujca za sezonsko delo, saj dovoljenje za prebivanje zanj ni več potrebno.

izobraževanje

E-urejanje socialnih zavarovanj: M obrazci

Tujec, za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo ali vizum, kadar je ta potreben, mora nastopiti delo najkasneje 15. dan od vročitve dovoljenja za sezonsko delo ali vizuma. Ob nastopu dela pa mora biti tujec prijavljen tudi v socialna zavarovanja! Jih znate prijaviti kar preko spleta?

Več informacij

Več informacij o M obrazcih

Zaposlitev tujca in sezonsko delo

Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da se tujec v naši državi lahko zaposli, samozaposli ali opravlja delo brez soglasja k enotnemu dovoljenju ali modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo.

Sezonsko delo se lahko opravlja v kmetijstvu ali gozdarstvu in je neločljivo povezano s sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potrebe po delavcih.

Tujec lahko sezonsko delo, ki ne presega 90 dni v koledarskem letu, opravlja na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, sezonsko delo, daljše od 90 dni v koledarskem letu, pa lahko opravlja na podlagi enotnega dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za sezonsko delo.

Za opravljanje sezonskega dela tujca v različnih časovnih obdobjih pri istem ali drugem delodajalcu oziroma naročniku dela Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) lahko poda eno ali več soglasij, pri čemer skupno trajanje ne sme presegati šestih mesecev v koledarskem letu.

Več informacij o M obrazcih

Zaposlitev tujca: pogoji za izdajo soglasja

V postopku izdaje enotnega dovoljenja za namen opravljanja sezonskega dela ZRSZ na zahtevo upravne enote poda soglasje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe
 • da je naročnik dela ali delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti,

  zaposlitev tujca

 • da naročnik dela ali delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 • da je delodajalec ali naročnik dela za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
 • da ni izkoriščena kvota;
 • da je s strani delodajalca priložena podpisana pogodba o zaposlitvi ali s strani naročnika dela podpisana pogodba civilnega prava.

Več informacij o M obrazcih

Zaposlitev tujca za sezonsko delo je od septembra lani olajšano!

Klikni in deli

Zaposlitev tujca: pogoji za izdajo in podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo

Dovoljenje za sezonsko delo izda ZRSZ na vlogo naročnika dela ali delodajalca, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da ima tujec veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji;
 • da ima tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje;
 • da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb;
 • da je naročnik dela ali delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal tujec, ali da je kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
 • da je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba o zaposlitvi ali s strani naročnika dela podpisana pogodba civilnega prava;
 • da naročnik dela ali delodajalec nista v postopku likvidacije ali stečaja;
 • da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
 • da ni izkoriščena kvota.

Več informacij o M obrazcih

Zaposlitev tujca – rok za vrnitev dovoljenja za sezonsko delo

Delodajalec ali naročnik dela je dolžan vrniti dovoljenje za sezonsko delo zavodu, če s tujcem iz kakršnihkoli razlogov ne sklene pogodbe o zaposlitvi. Lahko sklene tudi pogodbo civilnega prava oziroma če pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava preneha pred potekom veljavnosti dovoljenja za sezonsko delo, v roku:

 • 15 dni od vročitve dovoljenja za sezonsko delo, če tujec ne nastopi zaposlitve ali dela;
 • treh delovnih dni od prenehanja delovnega ali drugega pogodbenega razmerja s tujcem.

Več informacij o M obrazcih

Če imate vprašanje v zvezi z zaposlitvijo tujega delavca, ali pa če še niste naša stranka in imate namen registrirati podjetje v Sloveniji ter se zaposliti, nam pošljite povpraševanje na data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 600 1530.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja