Go to Top

Zakon o varstvu okolja v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo spremenjen Zakon o varstvu okolja. Ta naj bi med drugim združil postopke pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in gradbenih dovoljenj, ustrezneje pa bi uredil tudi stečaj podjetij, v katerih se nahajajo odpadki. Ministrstvo pripombe in predloge javnosti pričakuje do 11. septembra.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kdaj je smiselno izbrati samozaposlitev?

Več informacij

Zakon o varstvu okolja predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij

MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov. Trenutno veljavna zakonodaja namreč ne daje ustreznega okvira za reševanje tovrstne problematike.

Pravne ali fizične osebe, ki so zaradi svoje dejavnosti zavezane za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, bodo morale po novem o začetku postopka insolventnosti ali likvidacije obvestiti okoljsko ministrstvi in pristojno inšpekcijo.

Če se bo začel stečajni postopek, bo moral stečajni upravitelj ugotoviti, ali so v stečajni masi odpadki, nevarne snovi ali odlagališče odpadkov. MOP pa bo zagotovilo izvedbo skrbnega okoljskega pregleda.

Prijava na izobraževanje

Spremenjena bo ureditev na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij

Predlagani Zakon o varstvu okolja predvideva, da bodo v postopkih izdaje okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj za določene vrste naprav in obratov lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav in obratov pa bodo lahko v enem samem postopku pridobili tako okoljevarstvena dovoljenja kot tudi gradbeno dovoljenje.

zakon o varstvu okoljaZdruževanje postopkov namreč predvideva tudi spremenjen gradbeni zakon. Presoja vplivov na okolje se bo namreč izvajala že v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, torej se bo vodil le še en postopek. Ta se bo zaključil z enotnim gradbenim dovoljenjem z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim kot gradbenim predpisom.

Preden se odločite za ustanovitev podjetja – postopek lahko brezplačno opravite na VEM točki Data – v določenih primerih potrebujete okoljevarstveno dovoljenje. Seveda odvisno od dejavnosti, s katero se boste ukvarjali. Na to vas bodo opozorili referenti VEM točke, nasvete za pridobivanje tako okoljevarstvenih kot tudi gradbenih dovoljenj pa lahko dobite na našem podjetniškem svetovanju.

Na novo urejena sanacija onesnaženih območij

Osnutek zakona določa predmet morebitne sanacije (opuščena odlagališča odpadkov in industrijska območja ter onesnažene podzemne jame), odgovornost za sanacijo, postopek in način sanacije. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje.

Zakon o varstvu okolja pa vsebuje tudi predloge za spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane nekatere nove pristojnosti. Predvsem glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja