Go to Top

Pritožba zoper odločbo o odmerjenem davku

Menite, da vam davek z odločbo ni bil odmerjen korektno oziroma v skladu z zakonodajo? V tem primeru se lahko pritožite. Pritožba je namreč namenjena prav varovanju pravic strank v upravnih postopkih. Seveda pa morate pred tem prebrati pouk o pravnem sredstvu. Ta je del vsake odločbe, v njem pa je navedeno, ali je pritožba dovoljena, kam, v kakšnem roku in kako se lahko pritožimo.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Vse o davkih in poslovanju na enem mestu!

Več informacij

Zoper odločbo o odmerjenem davku je načeloma pritožba dovoljena v 15 dneh. Rok začne teči naslednji dan po vročitvi odločbe in se izteče 15. dan roka. Če je 15. dan sobota, nedelja ali praznik, se rok izteče naslednji delovni dan. Če se pritožba pošlje po pošti priporočeno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve davčnemu organu.

Izjemi sta inšpekcijska odločba, zoper katero je dovoljena pritožba v 30 dneh od vročitve, in sklep o davčni izvršbi. V tem primeru je pritožba možna v 8 dneh od vročitve. Vloži se lahko pisno ali ustno na zapisnik, in sicer pri finančnem uradu, ki je odločbo izdal. Če imate pri pripravi pritožbe kakršna koli vprašanja, vam v podjetju Data nudimo tako pravno kot tudi davčno svetovanje. Davki pa so tudi tema naših izobraževanj Abeceda poslovanja in Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Prijava na izobraževanje

Kaj mora vsebovati pritožba?

Obrazec pritožbe ni predviden, zato jo mora zavezanec napisati sam. Mora pa vsaka pritožba vsebovati:

pritožba

  1. ime, priimek in davčno številko zavezanca, ki vlaga pritožbo,
  2. naziv organa, na katerega se nanaša pritožba,
  3. ime, številka in datum uradnega dokumenta (odločbe) zoper katero se vlaga pritožba,
  4. navedba pritožbenih razlogov (kratek opis, zoper kaj se pritožujete),
  5. datum in podpis vlagatelja pritožbe

Primer pritožbe najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

Informativni izračun dohodnine za 2016

Kaj sledi?

Davčni organ za vsako pritožbo preveri, če je sploh dovoljena. Pritožbo mora namreč upravičena oseba vložiti pravočasno. Če ti pogoji niso izpolnjeni, se pritožba zavrže s sklepom. Če pa se ne zavrže, jo prvostopni organ še preuči, ali je po vsebini utemeljena. Če je utemeljena, organ prve stopnje v roku 30 dni izda nadomestno odločbo, s katero nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija.

Če je pritožba dovoljena in se ne izda nadomestna odločba, se, najpozneje pa v roku 15 dni od dneva prejema, odstopi v reševanje drugostopnemu organu, to je Ministrstvu za finance (Sektor za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev). Omenjeni organ lahko pritožbo zavrne kot neutemeljeno ali pa ji delno oziroma v celoti ugodi (odloči sam ali naloži organu prve stopnje, da drugače odloči). Če se zavezanec z odločitvijo organa druge stopnje ne strinja, lahko vloži tožbo pri Upravnem sodišču.

Davek je kljub pritožbi treba plačati

Davek morate kljub vloženi pritožbi plačati, saj pritožba ne zadrži izvršitve odmerne odločbe. Davčni organ pa lahko do odločitve o pritožbi odloži davčno izvršbo. In sicer če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. Za čas, ko je zavezancu za davek odložena izvršba, se zaračunajo obresti, če se pritožbi ne ugodi. V primeru plačila davka pa zavezancu ravno tako pripadajo obresti od neupravičeno odmerjenega ali preveč odmerjenega davka.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja