Go to Top

Veterinarska dejavnost: Kaj morate vedeti?

Veterinarska dejavnost – po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 M75.000 Veterinarstvo –  se lahko opravlja tako kot s. p. ali kot d. o. o., a zahteva izpolnjevanje določenih pogojev. Zanjo ni potrebna koncesija po zakonu, v kolikor ne gre za javno veterinarsko službo, mora pa vsakdo, ki želi  opravljati to dejavnost pridobiti odločbo Veterinarska zbornice Slovenije (VZS). Vetrinarska dejavnost tudi dejavnost, ki se sicer lahko opravlja tako v veterinarskih ambulantah, bolnišnicah, v lastnih prostorih ali pa na terenu.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Ne glede na to, o kateri dejavnosti razmišljate, vam lahko pomagamo pri prvih korakih pred, med in po ustanovitvi podjetja.

Več informacij

Nujna je veterinarska licenca

Veterinar je doktor veterinarske medicine (dr. vet. med.) z veterinarsko licenco. Vpisan mora biti tudi v  register licenc, pri čimer posameznik pridobi naziv oz. poklic veterinar. Postopek obsega pisno vlogo pri Veterinarski zbornici Slovenije in vključuje potrdilo o zaključenem univerzitetnem študiju veterinarstva, pristopno izjavo v veterinarsko zbornico in spričevalo o uspešno opravljenem strokovnem oz. državnem izpitu. Pristojni organ je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Od veterinarjev se pričakuje tudi periodično izobraževanje in opravljanje predpisanih preverjanj znanj po programu VZS. Licenca se obnavlja na 10 let. Področje urejajo pravilniki o opravljanju državnega izpita za doktorje veterinarske medicine, o strokovnem izpopolnjevanju veterinarjev in o preizkusu strokovne usposobljenosti, o izvajanju in vrednotenju stalnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusu strokovne usposobljenosti veterinarjev ter Zakon o veterinarstvu (ZVet-1).

Veterinarska dejavnost: kakšni so splošni pogoji?

Za opravljanje veterinarske dejavnosti mora biti objet ustrezno opremljen, preden se lahko dejavnost prične opravljati, pa ga pregleda in z mnenjem oceni strokovna komisija.

Oprema v veterinarskem objektu mora biti primerna za strokovno delo in iz materiala, ki se lahko po potrebi razkužuje. Poleg tega mora zagotavljati varnost zdravja delavca, kadar imajo delavci opravka s kužnim materialom, onemogočeno mora biti raznašanje povzročiteljev kužnih bolezni in zdravju škodljivih snovi. Delovne površine, kjer se uporabljajo kemikalije, morajo biti odporne na te kemikalije, vključeni pa morajo biti tudi primerni prostori za arhiviranje in vodenje veterinarske dokumentacije. Zahtevana je primerno osvetljena delovna miza in omare za instrumentarije in priročen laboratorij z zadostno delovno površino. Seveda mora biti v veterinarskih prostorih tudi umivalnik v bližini vseh delovnih mest. Razen za veterinarske ambulante tipa A, je zahtevan tudi lasten pomožni vir energije za izredne razmere. Hkrati mora veterinarska ambulanta voditi seznam opreme in natančno specifikacijo, mora zagotoviti redno vzdrževanje, preizkušanje in kalibracijo opreme ter voditi evidenco o njih. Urejeno mora biti zbiranje in odstranjevanje odpadkov je tudi urejeno v predpisih.

veterinarska dejavnost

Objekt, v kateri je veterinarska organizacija, mora imeti na vidnem mestu napis z imenom organizacije, obvestilo o delovnem času in naveden kontakt za primer nujne veterinarske pomoči, ločen vhod in zvonec ter urejeno okolico (dvorišče na poti), ki omogoča čiščenje in dezinfekcijo ali prekrito z travno rušo. Če je veterinarska organizacija pozicionirana v sklopu farme ipd., lahko opravlja veterinarsko dejavnost samo za potrebe živinorejskega obrata in kmetijskih gospodarstev, ki vzrejajo njihove živali.

Preverjanje izpolnjevanja vseh kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojih oz. primernosti opreme je zajeto v postopku verifikacije, ki jo opravi tričlanska strokovna komisija VZS na podlagi zahtevka organizacije, ki jo zanima veterinarska dejavnost. Postopek verifikacije poteka s predhodno 15 dnevno najavo o terminu in sestavi komisije. Verifikacijo sicer ureja Pravilnik o postopku verifikacije v veterinarskih organizacijah in vodenju registra veterinarskih organizacij in Zakon o veterinarstvu.

Veterinarska dejavnost je pod rednim strokovnim nadzorom

Strokovni nadzor,  ki ga opravlja VZS, je lahko tako redni kot izredni. Redni se izvaja vsaj enkrat na 10 let, izredni strokovni pa kadarkoli na pobudo pobudo uporabnikov ali izvajalcev veterinarskih dejavnosti iz utemeljenih razlogov. Seznam organizacij pod rednim nadzorom objavi Veterinarska zbornica Slovenije na svoji spletni strani.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Vsi delodajalci morajo poskrbeti za to, da imajo njihovi zaposleni opravljeno izobraževanje iz varstva in zdravja pri delu, ne glede na vrsto in trajanje zaposlitve.

Več informacij

Veterinarska dejavnost s tipi dejavnosti s posebnostmi

Sama dejavnost veterinarstva je razdeljena na več posameznih dejavnosti, ki zahtevajo določena dovoljenja.

Za opravljanje sevalne dejavnosti v veterinarstvu  je zahtevano dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenje za uporabo vira sevanja. Ti dovoljenji je potrebno pridobiti pred začetkom izvajanja dejavnosti in se jo pridobi s podajo pisne vloge. Sama vsebina vloge za izvajanje sevalne dejavnosti je natančno določena s  4. členom Pravilnika o uporabi vira sevanja in sevalni dejavnosti .  Oboje dovoljenj se izda za predvideno obdobje trajanja dejavnosti, a ne več kot za 10 let. Pristojni organ za ti dve dovoljenji je Ministrstvo za zdravje.

Veterinarska ambulanta A

Veterinarska ambulanta tipa A  opravlja dejavnost veterinarskih pregledov izključno v živilskih obratih manjše kapacitete.

Veterinarska ambulanta B

Veterinarska ambulanta tipa B opravlja tudi dejavnost javne veterinarske službe preventivnega cepljenja hišnih živali proti steklini v lastni ambulanti in brez javnega razpisa kot tudi druge javne veterinarske storitve na podlagi javnega razpisa razen izvajanja del po predpisu, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in vakcinacij v tekočem letu. Za slednje je potrebna koncesija. Kot veterinarska ambulanta tipa B lahko pridobi le koncesijo za izvajanje javne veterinarske službe, ki se ne financira iz proračunskih sredstev in to le za določeno dejavnost. Poleg te koncesije VZS mora pridobiti še koncesijo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je omejena le na obdobje 10 let.

Veterinarska ambulanta C

Veterinarska ambulanta tipa C opravlja veterinarske storitve javne veterinarske službe na podlagi razpisa.

DATA d.o.o

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja