Go to Top

Potrjena je novela insolvenčnega zakona

V parlamentu je bila včeraj sprejeta novela insolvenčnega zakona oziroma spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnemu prenehanju, ki uvaja dodatne varovalke, s katerimi se bo nepoštenim dolžnikom v postopku osebnega stečaja preprečil odpust obveznosti (npr. ko ljudje vložijo zahtevo za osebni stečaj, nato pa prenesejo svoje premoženje na družinske člane ali povezane osebe). Pri pripravi so imeli na pravosodnem ministrstvu v mislih tudi socialno najbolj ogrožene dolžnike, zato se preizkusno obdobje za tiste z minimalnimi prejemki skrajšuje.

Ministrstvo za pravosodje je k spremembam pristopilo prioritetno, saj želijo, da se dodatne varovalke pred zlorabami uveljavijo čim prej in veljajo za čim širši krog. Konkretno bodo recimo dodatne varovalke pri ovirah za odpust obveznosti prišle v poštev tudi pri vseh postopkih, kjer sodišče še ni sprejelo sklepa o odpustu obveznosti.

Namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti odpust tistih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti.

izobraževanje

Potni nalogi

Kdaj in kako sestavim potni nalog? Kako uveljavljam kilometrino, dnevnico, parkirnino, cestnino? Ali si lahko povrnem stroške nočitve?

Več informacij

Novela insolvenčnega zakona: ovire za odpust obveznosti

novela insolvencnega zakona

  • Pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu.
  • Če je bilo o odpusti obveznosti stečajnega dolžnika že odločeno in od pravnomočnosti odločbe še ni poteklo deset let; torej so mu bile obveznosti enkrat že odpuščene, po novem pa tudi v primeru, ko mu je bil odpust že zavrnjen ali razstavljen.
  • Odpust obveznosti ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti.

Zaradi lažjega dokazovanja obstoja ovire kot izpodbojne domneve predlog določa najbolj tipične položaje zlorabe pravice do odpusta obveznosti, ki pa glede na veljavno ureditev predstavljajo za dolžnika bistveno strožje pogoje, sočasno pa vestnim in poštenim dolžnikom ne poslabšujejo položaja.

Novela insolvenčnega zakona poskuša preprečiti prenos premoženja stečajnega dolžnika na povezane osebe.

Klikni in deli

Novela insolvenčnega zakona in vloga sodišča

Če pri stečajnem dolžniku v posebnih primerih (npr. dolžnik na primer prejema nizke osebne prejemke) ne bo kazalo, da bi bil v naslednjih dveh letih zmožen pridobivati pomembno višje prejemke, bo sodišče določilo obdobje, ki bo lahko tudi krajše od dveh let, vendar ne krajše od šestih mesecev od začetka postopka za odpust obveznosti. Na ta način bodo lahko na eni strani sodišča in upravitelji bolj individualizirano in vrednostno presojali ravnanja dolžnikov in njihove premoženjske, družinske in osebne razmere in stanja ter razloge za njihovo insolventnost, na drugi strani pa bo prenovljena ureditev upnikom in upravitelju nudila več možnosti in učinkovitejše varstvo proti morebitnim zlorabam instituta odpusta obveznosti.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Kakšne so obveznosti podjetnikov, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov? Česa ne smete spregledati?

Več informacij

 Novela zakona vsebuje tudi dodatne omejitve možnosti zlorab nižjega poplačila upnikov v osebnih stečajih:

  • Podaljšuje se rok za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti, in sicer do konca preizkusnega obdobja.
  • Podaljšuje se obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika s treh na pet let, hkrati pa se razširi tudi nabor pravnih poslov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati v daljšem obdobju.
  • Da bi dolžniku preprečili skrivanje premoženja, se podaljšuje rok za vložitev tožbe na razveljavitev odpusta obveznosti z dveh na tri leta in prenavlja institut stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem, kjer upniki niso vezani na rok.
  • Za stečajnega dolžnika se uvaja dolžnost sodelovanja s sodiščem in upraviteljem, katere kršitev predstavlja eno izmed dodatnih ovir za odpust obveznosti.

Novela po novem omogoča vodenje postopka preventivnega prestrukturiranja tudi za majhne družbe, zaradi učinkovitejšega varstva pravic upnikov pa se postopek poenostavljene prisilne poravnave omeji samo na mikro družbe. Bolj podrobno smo o spremembah že pisali v prispevku Stečajna zakonodaja: Pri osebnem stečaju podaljšanje obdobja izpodbojnosti iz tri na pet let in Odpust obveznosti lažji za poštene dolžnike, težji za špekulante.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja