Go to Top

Oblike dela ter njihova obremenitev z davki in prispevki

Delo z lastnim s.p. narašča, podobno velja za delo prek podjemnih in avtorskih pogodb. Poleg tega se ne nemalokrat izkorišča študentski status za delo na študentsko napotnico. Kako so različne oblike dela obremenjene z davki in prispevki? Izbira vrste pogodbe oziroma oblike dela bi seveda morala biti odvisna od narave dela, ne pa od ugodnejše davčne obremenitve. V nadaljevanju preverjamo tudi, kako se je spremenila obremenitev študentskega dela, avtorskih in podjemnih pogodb v zadnjih letih, in kakšne so bile spremembe na področju s.p.-jev.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Bi delali prek s.p.-ja? Kaj potrebujete, da ga registrirate?

Več informacij

Kako so različne oblike dela obremenjene z davki in prispevki?

Primerjalna tabela med letoma 2013 in 2017

Izračun za leto 2017

vrsta delaavtorska pogodbapodjemna pogodbasamostojni podjetnik s.p.s.p./normiraništudentska napotnica
bruto znesek pogodbe 1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
vsi prispevki iz bruta 218,60 €
218,60 €
243,46 €
243,46 €
155,00 €
dohodnina 170,35 €
170,35 €
- 40,00 €
186,25 €
neto dohodek 611,05 €
611,05 €
756,54 €
716,54 €
658,75 €
vsi prispevki na bruto 93,80 €
93,80 €
-- 157,40 €
posebne dajatve- 250,00 €
-- 180,00 €
strošek delodajalca 1.093,80 €
1.343,80 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.337,40 €
* pri s.p. upoštevano 50% znižanje pri plačilu prispevkov PIZ za vse, ki so prvič registrirali samostojno dejavnost po 1.7.2013 (sicer je višina prispevkov 355,36€)

 

Izračun za leto 2013

vrsta delaavtorska pogodbapodjemna pogodbasamostojni podjetnik s.p.s.p./normiraništudentska napotnica
bruto znesek pogodbe 1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
vsi prispevki iz bruta-- 203,94 €
203,94 €
-
dohodnina 225,00 €
225,00 €
- 60,00 €
225,00 €
neto dohodek 775,00 €
775,00 €
796,06 €
736,06 €
775,00 €
vsi prispevki na bruto 88,50 €
64,53 €
-- 4,58 €
posebne dajatve- 250,00 €
-- 300,00 €
strošek delodajalca 1.088,50 €
1.314,53 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.304,58 €
* pri s.p. upoštevano 50% znižanje pri plačilu prispevkov PIZ za vse, ki so prvič registrirali samostojno dejavnost po 1.7.2013 (sicer je bila višina prispevkov 299,36€)

 

Osebe, ki niso pokojninsko in invalidsko zavarovane  (redno zaposleni, upokojenci, …) morajo od 01.01.2014 od zaslužka preko avtorske ali podjemne pogodbe plačevati 15,5 odstotkov PIZ prispevka od bruto zneska. Enako velja za študentsko delo od 01.02.2015.

Delodajalec mora od 01.01.2014 plačati od vsakega pogodbenega prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji  6,36 odstotka. Pred tem je bil znesek zdravstvenega zavarovanja v pavšalnem znesku 4,55 evra. Enako velja za študentsko delo od 01.02.2015.

Za razlago in dodatna pojasnila, kako so različne oblike dela obdavčene in kakšne prispevke se mora plačevati, so vam na voljo Datini davčni in računovodski svetovalci. Vaša vprašanja pričakujemo na [email protected].

Samostojni podjetnik

Delo lahko opravljate kot samostojni podjetnik. Ustanovitev s.p. je hitra, enostavna in brezplačna. Lahko jo opravite prek portala eVEM, vso dokumentacijo pa lahko ob pomoči referenta uredite tudi na eni od točk VEM. Kako poteka registracija podjetja in kaj za to potrebujete, razlagamo na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Če ste samostojni podjetnik, plačujete prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje ter prispevek za starševsko varstvo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Višina prispevkov se prvo leto izračuna glede na višino minimalne osnove, naprej pa se računa glede na uspešnost poslovanja.

oblike dela

Kot s.p. pa morate seveda plačevati davke. Če ne boste imeli veliko materialnih stroškov oziroma je vaša glavna dejavnost npr. programiranje, novinarstvo ali pa svetovanje, potem razmislite o normirani obdavčitvi. To pomeni, da se za plačilo davka upoštevajo samo dejanski davčno priznani prihodki, odhodki pa so vam priznani v višini 80 odstotkov ustvarjenih davčno priznanih prihodkov. So pa izračuni pokazali, da se normirana obdavčitev izplača šele pri mesečnih prihodkih, višjih od 1.500 evrov.

Ob tem naj opozorimo, da zgoraj omenjeno velja po trenutno še veljavni zakonodaji. Ministrstvo za finance je namreč nedavno napovedalo spremembo t.i. sistema normirancev. Višina normiranih odhodkov naj bi se znižala na 60 odstotkov. Davek pa se bo zaračunaval glede na zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred. Obdavčitev torej ne bo več 20-odstotna, ampak bodo normiranci plačali davek glede na dohodninsko lestvico. Več o tem v prispevku Normiranci, kakšne novosti vas čakajo?.

Drug primer plačevanja davkov pa je davčna osnova z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov. To pomeni, da je davčna osnova dobiček, ki se določi kot razlika med prihodki in odhodki (oboji morajo biti davčno priznani), znižan za vse priznane davčne olajšave.

Podjemna in avtorska pogodba

Avtorska in podjemna pogodba se lahko skleneta za občasna in kratkotrajna dela. Prvo ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASO), drugo Obligacijski zakonik (OZ). Zakona pa natančno ne opredeljujeta, kako dolgo se lahko opravlja delo prek omenjenih pogodb.

Kalkulator za podjemno pogodbo

S podjemno pogodbo se podjemnik in naročnik dogovorita, da bo podjemnik zanj opravil oziroma končal posel, pomemben je končni rezultat – opravljen posel.  Obseg del, ki se lahko izvajajo na podlagi podjemne pogodbe je zelo širok. Najpogosteje gre za izdelavo ali popravilo stvari, torej za fizična dela, obrtniška opravila, lahko pa denimo tudi varstvo otrok. Slednje se sicer lahko opravlja tudi kot osebno dopolnilno delo. Opravljanje le-tega morate priglasiti AJPES-u, poskrbeti morate za vrednotnice, prav tako pa ste omejeni z zaslužkom. Ta v posameznem polletju ne sme presegati seštevka treh mesečnih povprečnih plač lanskega leta.

Če pa je rezultat dela avtorsko delo, pa je bolj primerna avtorska pogodba, na primer pisana, glasbena, umetniška, avtovizualna ali fotografska dela.

Kalkulator za avtorsko pogodbo

oblike delaPrednosti takšnega oblike dela so, da omogoča dodatna dela, tudi če ste že zaposleni, prav tako pa je primerna za študente in brezposelne. Je pa treba pri delu brezposelnih na avtorsko ali podjemno pogodbo ob izplačilu plačevati tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 odstotka. Prispevek plača pogodbeni delavec, če ni zavarovan že po kakšni drugi podlagi (npr. redna zaposlitev). Delo šteje v delovno dobo – za en mesec delovne dobe je treba prejeti bruto honorar v višini minimalne plače. Od dohodka, prejetega na podlagi podjemne pogodbe, pa se, za razliko od avtorske, obračuna in plača tudi posebni davek na določene prejemke po stopnji 25 odstotkov. Akontacija dohodnine se izračuna in plača po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove. Ta je dohodek, zmanjšan za normirane strošek v višini 10 odstotkov in prispevke za socialno varnost.

Študentsko delo

Študentsko delo se na podlagi Zakona o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ od 1. februarja 2015 zaradi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje šteje v pokojninsko dobo. Študentom in dijakom se od nakazila odvede 15,5 odstotkov za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Velja tudi minimalna urna postavka. In sicer 3,83 evra na uro oziroma bruto 4,53 evra na uro, ki pa se bo s 1. julijem 2017 povišala na 4,61 evra bruto.

Kalkulator za študentsko delo

Meje za leto 2017, da vam ni treba plačati dohodnine, je za vzdrževane družinske člane 2.477,03 evrov, za nevzdrževane člane pa 11.1166,37 evrov. Pozorni pa bodite tudi na nakazila. Če je nakazilo višje od 400 evrov, plačate 25-odstotno akontacijo dohodnine (odvede se 22,5 %, ker se odštejejo od 25 % normirani stroški v višini 10 % od zaslužka).

Prijava na izobraževanje

Avtorja: Jure Filip, davčni in računovodski svetovalec in Dominika Ahačič, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja