Go to Top

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine – jih poznate?

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine tudi obstajajo! Dohodnina je namreč davek od dohodkov fizičnih oseb, vendar vam od nekaterih prihodkov davka ni treba plačati. Kateri so torej dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine?

Informativni izračun plače

Kateri dohodki so obdavčeni z dohodnino?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino so obdavčeni dohodki, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan ali prejet.

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine so:

dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine

 • dohodki iz zaposlitve,
 • dohodki iz dejavnosti,
 • dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
 •  dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
 • dohodek iz kapitala in drugi dohodki.

T. i. drugi dohodki fizične osebe so praviloma tisti, ki jih ni mogoče šteti med nobeno od predhodno naštetih skupin dohodkov. Nekateri izmed njih so oproščeni plačila dohodnine (107. člen ZDoh-2).

>>> Ne pozabite na oddajo vloge za vzdrževane družinske člane!

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine – kateri so?

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so v Zakonu o dohodnini (Zdoh-2) natančno opredeljeni od 19. do 34. člena. Ti dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so v nadaljevanju na kratko izpostavljeni. Če pa potrebujete konkreten nasvet, vam nudimo davčno svetovanje.

Dohodnina se ne plača od:

 • pomoči in subvencij (več v 20. členu zakona),
 • dohodkov, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti, ki so določeni po posebnih zakonih (dohodnine se na primer ne plača od dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih veteranih, invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost, doživljenjske mesečne rente, veteranskega dodatka – več v 21. členu zakona),
 • dohodkov iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (dohodnine se na primer na plača od invalidnine, varstvenega dodatka k pokojnini, dodatka za pomoč in postrežbo – več v 23. členu zakona),
 • dohodkov v zvezi z izobraževanjem (dohodnine se na primer ne plača od štipendije, prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza, prejemkov v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane – več v 25. členu zakona).

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so tudi tisti iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti. Dohodnine se ne plača od:

 • starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka,
 • otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
 • denarnih pomoči za brezposelnost,
 • dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

davčno svetovanje

Kateri dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so še izjeme?

Poleg zgoraj navedenih so dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine tudi dohodki od:

 • dohodkov, povezanih s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo (več v 26. členu zakona),
 • odškodnin (več v 27. členu zakona),
 • vrnitev premoženja (dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so tudi dohodki od vrnitve premoženja v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij),
 • dohodkov, povezani z zagotavljanjem varnosti, zaščite in reševanja (dohodnine se na primer ne plača od dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o vojaški službi in rezervni sestavi, dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka – več v 24. členu zakona),
 • drugih dohodkov v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki (dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so na primer tudi dohodki od zamudnih obresti ali povračil stroškov sodnega ali upravnega postopka – več v 30. členu zakona),
 • dohodkov iz zaposlitve in iz dejavnosti (dohodnine se na primer ne plača od prejemkov za občasno delo invalidov, ki niso v delovnem razmerju, za delo pripornikov, obsojencev, mladoletnikov, za opravljanje občasne ali začasne nege ali pomoči invalidom, za denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah ali drugih prvenstvih – več v 31. členu zakona)
 • nekaterih drugih dohodkov (dohodnine se na primer ne plača od posmrtnine, ki jo prejme posameznik, pokojninske rente in odkupne vrednosti ali dohodkov, doseženih s prodajo odpadnega papirja, ki ga v okviru akcije organizira šola – več v 32. členu zakona),
 • dohodkov nerezidentov (več v 33. členu zakona),
 • dohodkov rezidentov – uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski investicijski banki (več v 34. členu zakona).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, po 44. členu ZDoh-2

Dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so tudi tisti, ki se ne vštevajo v davčno osnovo od dohodkov iz delovnega razmerja. Opredeljeni so v 44. členu ZDoh-2. Več pa si o njih lahko preberete v prispevku Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati? – 2. del.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja