Go to Top

Dnevno institucionalno varstvo starejših

Dnevno varstvo, med katere sodi tudi dnevno varstvo starejših, je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo za razliko od celodnevnega varstva je, da se uporabniki dnevno vračajo domov. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo starejših oseb.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Samostojno podjetje ali družba z omejeno odgovornostjo? Brezplačno se pozanimajte, kaj se vam najbolj izplača!

Več informacij

Dnevno institucionalno varstvo starejših se v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) umešča pod cifro 88.109, medtem ko se dejavnost celodnevnega institucionalnega varstva starejših umešča pod 87.100.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko. To dejavnost lahko izvajate kot fizična oseba z dejavnostjo ali kot pravna oseba. Samostojno podjetje kot družbo z omejeno odgovornostjo lahko hitro in enostavno registrirate na podjetju Data.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Kaj zajema delo dnevnega varstva starejših?

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva in nalog vodenja. Zdravstveno varstvo se izvaja skladno s predpisi s področja zdravstvenega varstva.

Kdo so uporabniki?

Dnevno institucionalno varstvo starejših

Uporabniki storitve dnevnega varstva so osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje ali osebe, stare nad 55 let, z različnimi oblikami invalidnosti in motenj, ki niso nastale v starosti. Izvajanje storitve se prične z informiranjem, izvajanjem postopka v zvezi s sprejemom, vsebinsko pripravo na sprejem upravičenca, nadaljuje s podpisom dogovora o izvajanju storitve in pripravo individualnega načrta, namestitvijo in izvajanju storitve ter njenim prenehanjem.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pogoji za opravljanje dejavnosti Dnevno institucionalno varstvo starejših

Za opravljanje dejavnosti morate zadostiti nekaterih pogojem. Opravljanje dejavnosti zahteva dovoljenje za delo ter soglasje pristojnega organa k ceni storitve, prav tako se morate v register izvajalcev varstvenih storitev oziroma koncesionarjev tudi vpisati. Potrebujete izpolnjevati pogoje za izvajanje zdravstvenega varstva, imeti vodeno zbirko podatkov, pisno poročati pristojnemu organu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi lahko vplivali na izvajanje storitve, predložiti morate letno poročilo ter ločeno spremljati poslovanje. Podrobneje izpostavljamo nekatere izmed omenjenih pogojev za delo.

Za opravljanje dejavnosti se izda dovoljenje za delo za socialno varstveno storitev. Vlagatelj mora za pridobitev dovoljenja in vpis v register izvajalcev socialno varstvenih storitev izpolnjevati predpisane pogoje glede statusa in registracije, prostorov, opreme in kadrov, izkazovati mora finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve, pridobiti mora tudi pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dnevno varstvo starejših je namenjeno tistim, ki potrebujejo le nekajurno dnevno pomoč.

Klikni in deli

Pred vpisom v register izvajalcev socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo oziroma pred pridobitvijo koncesije in vpisom v register koncesionarjev mora imetnik dovoljenja oziroma koncesionar pridobiti tudi soglasje k ceni socialno varstvene storitve. Ceno storitve določi organ upravljanja pravne osebe oziroma sama fizična oseba na podlagi predpisane metodologije. Elementi za oblikovanje cen so stroški dela, materiala in storitev, amortizacije, investicijskega vzdrževanja ter financiranja.

Kot izvajalec storitve se morate vpisati tudi v register izvajalcev socialno varstvenih storitev.

Vir: e-Vem

Registracija podjetja na VEM točki DATA je brezplačna, hitra in enostavna. Svoj termin si lahko zagotovite na data@data.si ali na telefonu 01 600 1530.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pravna podlaga:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja