Go to Top

Podjetniške novice

Do denarja z izvršbo

Ko dolga svojih poslovnih partnerjev ne morete izterjati ne z opomini, ne poravnati z različnimi vrstami pobotov, se lahko odločite za izvršbo. To je v teoriji sodna izterjava dolga, ki jo dosežete preko sodišča na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova. Izvršba na podlagi verodostojne listine Verodostojne listine so fakture (računi in obračuni obresti), menice, čeki, notarski zapisi brez neposredne izvršljivosti, izpiski iz poslovnih knjig (s podpisom odgovorne osebe opremljene Nadaljuj z branjem

Dva tisoč podjetij bo moralo izpolniti vprašalnike s podatki o prihodkih

Med 1. septembrom in 1. oktobrom 2015 bo Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) okoli 2.000 podjetij s področij različnih poslovnih storitev pozvala k izpolnitvi vprašalnikov s podatki o prihodkih za leto 2014. Statistični urad RS (Surs) namreč letno ali dvoletno izvaja raziskovanja o poslovnih storitvah, da zagotavlja mednarodno primerljive podatke o podjetjih iz tega področja gospodarstva in o njihovem delovanju. Podjetja morajo v vprašalnike vnesti računovodske podatke o prihodkih od Nadaljuj z branjem

Na Zavodu za zaposlovanje manj iskalcev prve zaposlitve

Zavod RS za zaposlovanje sporoča, da je brezposelnost spet upadla, vendar nekaj manj kot v preteklih mesecih. Konec julija je bilo registriranih 109.557 brezposelnih. Nižji deleži brezposelnih mladih, iskalcev prve zaposlitve, presežnih delavcev in stečajnikov. V prvih sedmih mesecih letos se je zaposlilo 45.965 brezposelnih. Kljub temu, da se julija poveča prijavljanje brezposelnih, ki jim preneha zaposlitev za določen čas, se je brezposelnost še vedno zmanjševala, vendar nekoliko počasneje kot Nadaljuj z branjem

Način obdavčitve se lahko spremeni samo enkrat letno

Osebe z dejavnostjo morajo davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2015 predložiti najpozneje do 31. 3. 2016. Kako oddati davčni obračun? Osebe z dejavnostjo davčni obračun predložijo v elektronski obliki prek portala e-Davki, pripravijo pa ga lahko s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus (to je podporni program za pripravo obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je na voljo na istem Nadaljuj z branjem

Pozor, pri obročnem plačilu davka vam zaračunajo obresti!

Če osebe z dejavnostjo ne zmorejo plačati davka, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, v enkratnem znesku, lahko zaprosijo za: odlog oz. obročno plačilo v primeru hujše gospodarske škode, odlog oz. obročno plačilo z zavarovanjem (hujša gospodarska škoda se ne ugotavlja). Za odlog oziroma obročno plačilo davka zaprosijo zavezanci z vlogo, ki jo davčnemu organu pošljejo elektronsko prek sistema e-Davki ali po pošti. Če davčni organ vlogi ugodi, izda odločbo, Nadaljuj z branjem

Normiranci ne morejo uveljavljati davčnih olajšav

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi knjigovodstva, temveč le poenostavljene evidence. Omenjeni način je primeren zlasti za zavezance, ki bi imeli stopnjo dohodnine (po lestvici 16 %, 27 %, 41 %, 50 %) nad 20 %, in za tiste, ki pri opravljanju dejavnosti ne bodo presegli 80 % davčno priznanih odhodkov (npr. novinarji, kulturniki) in ne morejo izkoristiti Nadaljuj z branjem

Dopolnilno delo: Katere podatke mora vsebovati račun?

Nov sistem osebnega dopolnilnega dela se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Med novostmi, ki se uporabljajo glede osebnega dopolnilnega dela od 1. 1. 2015 dalje, so vrednotnice. Kdaj mora vrednotnico kupiti naročnik storitev in kdaj mora za nakup vrednotnice poskrbeti izvajalec, ki opravlja osebno dopolnilno delo, preberite tukaj. Izdaja računov za opravljene storitve Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora izdati račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu ali Nadaljuj z branjem

Strošek najema davčne blagajne bo davčno priznan odhodek

Sistem blagajn, ki ga uvaja Finančna uprava RS, je najcenejši od vseh obstoječih sistemov. V velikem delu namreč omogoča uporabo obstoječe strojne opreme (računalniki, tablice, pametni telefoni, registrske blagajne z internetno povezavo). Kateri sistem davčnih blagajn je najprimernejši? Večina zavezancev stroškov z nadgradnjo ne bo imela Večina zavezancev, ki ima z vzdrževalci blagajn sklenjene vzdrževalne pogodbe, stroškov z nadgradnjo ne bo imela. Na trgu že danes obstajajo tudi brezplačne blagajniške Nadaljuj z branjem

Inšpektor lahko pregleda največ tri pretekla davčna obdobja

Pisali smo o peku, pri kateremu so inšpektorji ugotovili več kršitev zakonodaje in o taksistu, ki je dobil prepoved opravljanja dejavnosti. Tokrat pa malo več o tem, kakšen je postopek finančnega inšpekcijskega pregleda. Sklep o inšpekcijskem pregledu Finančni inšpektor pošlje osebi z dejavnostjo sklep o finančnem inšpekcijskem pregledu. V osmih dneh od vročitve tega sklepa ga obišče v njegovih poslovnih prostorih (v nekaterih primerih lahko tudi drugje) in opravi z njim uvodni Nadaljuj z branjem

Davčna izvršba mogoča tudi na denarna sredstva računov v tujini

Oseba z dejavnostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. To pomeni, da se lahko v primeru neporavnanih obveznosti iz naslova njegove dejavnosti opravi izvršba tudi na njegovem premičnem ali nepremičnem premoženju. Davčna izvršba Čeprav davčna zakonodaja ne predvideva obveznega pisnega opominjanja davčnih zavezancev pred začetkom davčne izvršbe, davčni organ dosledno pošilja opomine dolžnikom, ki niso v postopku davčne izvršbe, in tistim, ki so v preteklosti že bili opominjani, Nadaljuj z branjem

Prispevki za socialno varnost se plačujejo do 15. dne v mesecu

Osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. V to zavarovanje se vključijo že ob registraciji dejavnosti, lahko pa tudi pri ZZZS. Prispevki za socialno varnost Na novo se zavarovalna osnova določi (glede na doseženi dobiček) v letnem obračunu najpozneje za mesec april. Vključiti se morajo v vsa štiri obvezna zavarovanja: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ), zdravstveno zavarovanje (ZZ), zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti. Nadaljuj z branjem

Spletna prodaja: Katerim kupcem je potrebno izdati račun?

Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je za opravljeno dobavo blaga ali storitev izdan račun. Obveznost izdajanja računov določa 81. člen ZDDV-1, po katerem mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je za dobavo, opravljeno za plačilo, izdan račun. Ste vedeli, da so predvidene visoke globe za neobveščanje kupcev o obveznem prevzemu računa? Preberite tukaj. Rok izdaje računa Po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) je določen rok izdaje računa in Nadaljuj z branjem

Inšpektorji zaprli pekarno in zasegli opremo

Finančna uprava Republike Slovenije je v sredo, 29. 7. 2015, na območju Finančnega urada Novo mesto, na podlagi določb 21. in 37. člena Zakona o finančni upravi, prepovedala opravljanje dejavnosti peku in hkrati zapečatila poslovne prostore ter zasegla opremo in baze podatkov iz računalniško vodene blagajne. Inšpektorji pri peku ugotovili več kršitev zakonodaje Pri zavezancu, ki opravlja dejavnost Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic se izvaja davčni inšpekcijski nadzor, v Nadaljuj z branjem

Ugovor na dohodnino: Kdaj lahko pričakujete nakazilo?

Finančna uprava RS obvešča, da je bilo v teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 33.993 (76,4 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Kdaj lahko pričakujete nakazilo? Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Nadaljuj z branjem