Go to Top

Omejitve pri odpiranju d.o.o.-jev

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Omejitve pri odpiranju d.o.o. so navedene v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ker se na naši VEM točki DATA veča število postopkov registracije d.o.o.-jev, želimo s tem prispevkom informirati bodoče ustanovitelje družb z omejeno odgovornostjo, na katere omejitve morajo biti pozorni pred začetkom postopka registracije.

ZGD-1 določa omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika, katerih glavni namen je preprečevanje ustanavljanja družb ter samostojnih podjetnikov in pridobivanje poslovnih deležev s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb.

Informativni izračun dohodnine

Zakon je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dopolnilo z novelo ZGD-1H (Ul RS št. 82/13) in s to dopolnitvijo se je na e-Vem portalu nadgradila platforma. Ta omogoča avtomatično ugotavljanje okoliščin, v zvezi z omejitvijo vpisa, še pred oddajo vloge za vpis v sodni oz. poslovni register. Ob vpisu družbenika oziroma nosilca dejavnosti, ki želi ustanoviti podjetje, se izvede preveritev podatkov le-tega. V kolikor obstajajo omejitve za ustanovitev podjetja, referenti VEM točke, ki opravljajo postopek, o vrsti omejitve takoj neposredno na postopku, o tem seznanijo družbenika oz. nosilca dejavnosti. Do odprave omejitev (največkrat so to omejitve na FURS), registracija podjetja ni mogoča.

Zaradi porasta nepoštenih poslovnih praks na področju ustanavljanja podjetij, pa je ministrstvo z namenom zajezitve le teh, 2 novelo ZGD-1l (Uradni list RS, št. 55/15), ki je začela veljati 8. 8. 2015 sprejelo dodatne ukrepe ter nadgradilo ureditev 10. a člena.

Katere so omejitve pri odpiranju d.o.o.-jev?

ZGD-1 v prvem odstavku 10a. člena tako določa, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

 • ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
 • ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
 • ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
 • ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
 • ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Dodatne varovalke v zakonu zaradi veriženja podjetij in ustanavljanja podjetij na zalogo

Pri veriženju podjetij gre za to, da lastnik podjetja neplačane obveznosti pusti na starem podjetju. Poslovanje pa nato prenese na novo podjetje.
3. odstavek 10.a člena ZGD-1 navaja omejitve glede poslovne prakse veriženja podjetij in ustanavljanja podjetij na zalogo in sicer:

Družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo oz. pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh mesecev.

Izjeme od tega pravila so:

 • Ukrep ne velja za srednje in velike družbe. Sem se med drugim prištevajo banke, zavarovalnice in družbe, ki kotirajo na borzi ter za DUTB;
 • če je bil delež v družbi z omejeno odgovornostjo pridobljen na podlagi prestrukturiranja
 • če je oseba pridobila delež na podlagi dedovanja
 • če vse družbe, v katerih je oseba v zadnjih treh mesecih pridobila delež aktivno poslujejo

Pravni nasvet

Če oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila d.o.o. izpolnjuje določene pogoje, potem zanjo ne velja prepoved ustanovitve nove družbe prej kot v 3 mesecih. Ti pogoji so:

 • da ima družba odprt TRR
 • nima neporavnanih davčnih obveznosti
 • da ima vsaj en mesec zaposleno eno osebo za polovični delovni čas

Podjetnik, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje, lahko pokliče ali piše na VEM točko DATA in se dogovori za termin ustanovitve novega d.o.o..

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja