Go to Top

Za zagotavljanje dobrih pogojev podjetij, ki so pomembni zaposlovalci

Namen javnega razpisa, ki ga je objavilo gospodarsko ministrstvo, je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo velja za obdobje 2016–2017, nepovratna sredstva pa se dodelijo za sofinanciranje investicijskih projektov dograditve ali razširitve  ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni.

Sofinanciranje za zagotavljanje dobrih pogojev podjetij, ki so pomembni zaposlovalci

Upravičeni prijavitelji do nepovratnih sredstev so samoupravne lokalne skupnosti – občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in tem poglavjem razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. gradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture;
  2. nakup nezazidanih zemljišč;
  3. oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
  4. stroški informiranja in komuniciranja;
  5. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Predmet javnega razpisa je izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, so zapisali v sporočilu za javnost na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša skoraj 11,5 milijona evrov. Sredstva se bodo v skladu s predvidenim financiranjem delila na Vzhodno (65,11 odstotkov razpisanih sredstev) in na Zahodno kohezijsko regijo (34,89 odstotkov razpisanih sredstev), v odvisnosti od sedeža samoupravne lokalne skupnosti, ki bo upravičena do sofinanciranja. V skladu s tem je za Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih skoraj 7,4 milijona evrov in za Zahodno kohezijsko regijo4 milijone.
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2016 in 2017, oziroma do porabe sredstev.

Rok za predložitev vlog za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu je 25. 7. 2016.
Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), zagotovi občina iz lastnih sredstev.


Vir: MGRT

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja