Go to Top

Za razvoj inovativnih turističnih produktov 4,2 milijona evrov

Za razvoj inovativnih turističnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva je v letih 2016 – 2018 na voljo je 4,2 milijona evrov subvencij.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvaja pa se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, pišejo v razpisni dokumentaciji Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Razvoj inovativnih turističnih produktov

Za razvoj inovativnih turističnih produktov 4,2 milijona evrovMinistrstvo želi z javnim razpisom spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako želi turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih proizvodov pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti MSP. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja. Z navedenimi aktivnostmi se bo prispevalo k večji konkurenčnosti turističnih MSP na globalnem trgu, še pišejo.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kadrovska podhranjenost

Na področju turizma, so zapisali v razpisni dokumentaciji,  je v segmentu MSP zaznati težave tako pri razvoju novih in inovativnih proizvodov ter storitev, kakor tudi pri plasmaju teh proizvodov na trg. Dejstvo je, da so zadevna podjetja kadrovsko podhranjena in po navadi nimajo ustreznega lastnega kadra oziroma se ta nima časa ukvarjati s tovrstnimi aktivnostmi, saj je polno zaposlen z osnovno dejavnostjo. Zato ta podjetja izgubljajo konkurenčen položaj na turističnem trgu, ki je globalen, saj ne morejo slediti trendom razvoja (inovativni proizvodi prilagojeni potrebam posameznih turistov).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Za razvoj inovativnih turističnih produktov se sofinancirajo naslednji stroški zunanjih izvajalcev:

 1. svetovanje,
 2. oblikovanje (grafična podoba vsebin),
 3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
 4. oglaševanje,
 5. specializacija.

Namen razpisa sofinanciranje aktivnosti, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter bodo tako okrepile konkurenčnost in kakovost v slovenskem turizmu. Pri aktivnostih, povezanih z umestitvijo turističnega proizvoda na trg, bo poudarek na digitalnih vsebinah.

Kdo se lahko na razpis prijavi?

Malo in srednje podjetje, ki:

  • opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji oziroma v primeru, da je prijavitelj tuja pravna oseba (več o tem v povezavi na koncu članka),
  • ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji,
  • ni dolgoročno plačilno nesposoben – izjava in bilančni podatki za leto pred prijavo na razpis,
  • ni v težavah oziroma ne prejema, niti ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
  • nima neporavnanih obveznosti do države,
  • ni za isti namen že sofinanciran iz drugih javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Drugi pogoji:

 • skladnost projekta s predmetom in namenom razpisa,
 • zaprtost finančne konstrukcije projekta,
 • projekt se še ni pričel izvajati (izjava). Projekt se lahko prične izvajati po oddaji vloge na razpis.
 • nujnost sofinanciranja (izjava prijavitelja, da so sredstva, ki jih bo morebiti prejel v okviru tega razpisa, nujno potrebna za realizacijo projekta);
 • mednarodno usmerjen poslovni načrt,
 • prispevek projekta k doseganju ciljev iz veljavne strategije razvoja slovenskega turizma,
 • zaveza prijavitelja, da bo v promocijskih akcijah uporabljal znak in znamko »I Feel Slovenia«.

Mala in srednja podjetja v turizmu – želite sredstva za promocijo in oglaševanje?

Klikni in deli

V letu 2016 bo v vzhodni kohezijski regiji na voljo okoli 780.000 evrov, v zahodni okoli 365.000 evrov, v letih 2017 in 2018 pa v vzhodni po 1,04 milijona, v zahodni pa po 487.000 evrov. Sofinanciranih bo do 70 odstotkov upravičenih stroškov, pri čemer bo posamezni prijavitelj lahko dobil od 30.000 do 200.000 evrov.

Vas zanima tudi prispevek Horizon 2020 nudi nepovratna sredstva tudi za mala in srednja podjetja?

Vir: MGRT

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja