Go to Top

Upokojenec sobodajalec: pod katerimi pogoji?

Upokojenec sobodajalec je fizična oseba, ki opravlja dejavnost oddajanja zasebnih sob gostom le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudi do 15 ležišč ter je vpisan v Poslovni register Slovenije.

Informativni izračun dohodnine

Kdo je lahko sobodajalec?

Sobodajalci po Zakonu o gostinstvu so lahko:

  • fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč ter so vpisane v Poslovni register Slovenije
  • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti,
  • samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,
  • društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

Ali upokojenec sobodajalec obdrži penzijo?

Da, upokojenec sobodajalec obdrži prenzijo, če opravlja dejavnost sobodajalstva kot fizična oseba, ki v skladu s predpisi, ki urejajo gostinstvo, le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu, oddaja zasebne sobe gostom in nudi do 15 ležišč.

Kako je zavarovan upokojenec sobodajalec?

Upokojenec sobodajalec je zavarovan je v skladu z  osmo alinejo tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 in  10. točko 17. člena ZZVZZ  za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Iz tega naslova upokojenec sobodajalec plačuje prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih. Po vpisu v register sobodajalcev na AJPES, mora upokojenec sobodajalec elektronsko oddati na ZZZS M12 obrazec. Na podlagi tega zavarovanja bo v 2020 mesečno plačeval 29,99 evrov pavšalnih prispevkov. Znesek pavšalnih prispevkov se letno spreminja.

Sobodajalec ali s.p.

Katere pogoje mora izpolnjevati upokojenec sobodajalec?

Dejavnost sobodajalstva je dejavnost, za katero sobodajalec ne potrebuje ustrezne izobrazbe. Tudi za izvajanje te dejavnosti ne potrebuje licenc ali koncesij. Mora pa sobodajalec, ki opravlja kratkotrajno oddajanje nepremičnin v turistični namen, izpolnjevati celo vrsto pogojev:

– Pridobiti mora dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja ali počitniške hiše, kjer se opravlja gostinska dejavnost (izpisek iz zemljiške knjige ali overjeno kupoprodajnopogodbo, s katero dokazuje lastninsko pravico, sklep o dedovanju, darilna pogodba).Če še ni vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, mora izkazovati pravico razpolaganja s stanovanjem ali počitniško hišo (z najemno pogodbo, s podnajemno pogodbo);

– Pridobiti mora uporabno dovoljenje (za stanovanjske prostore), če namerava opravljati gostinsko dejavnost kot sobodajalec v:

  1. a) stanovanjskih prostorih, zgrajenih pred 31. 12. 1967,
  2. b) enostanovanjski stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. 1. 2003) in evidentirani v zemljiškem katastru ali
  3. c) stanovanju v etažni lastnini, rekonstruiranem na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. 1. 2003) ali na podlagi priglasitve (pred 9. 11. 1996 uporabno dovoljenja lahko nadomešča potrdilo o obstoju uporabnega dovoljenja po samem zakonu) ali drugo dokazilo, da gre za take prostore;

– Imeti mora soglasja solastnikov: v primeru večstanovanjske hiše mora nosilec dejavnosti pridobiti soglasja vseh solastnikov;

– Izpolnjevati moa splošne pogoje, npr. požarni red, varnost inštalacij;

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

– Izpolnjevati mora posebne pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (pogoji se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave, zunanje površine objekta ali nastanitve in storitve), kot npr:

  1. a) minimalne tehnične pogoje,
  2. b) pogoje glede storitev,
  3. c) pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu

– Poskrbeti mora za ureditev stanovanja v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki določa minimalne vrste in površine nastanitvenih prostorov, standarde opremljenosti in storitev glede na kategorijo.

V primeru, da sobodajalec ne izpolnjuje navedenih pogojev in se vpiše v register sobodajalcev, krši zakonodajo.

Vir: FURS
Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja