Go to Top

Stroški dela in stroški povračil

Stroški dela – kaj to so in kaj je zapisano v SRS

Stroški dela in stroški povračil v knjigovodskem smislu (razvrščanje, razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje), ureja Slovenski računovodski standard 13. Stroški dela so vse oblike zaslužkov – vsa plačila poslovodstvu, ne glede na pravno obliko pogodbenega razmerja.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Kaj so stroški dela?

Stroški dela so vse oblike zaslužkov, ki jih daje organizacija zaposlenim v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške ali kot deleže v dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Zaslužki so plače, nadomestila plač, deleži v dobičku, odpravnine in morebitna druga plačila.

Informativni izračun plače

stroški dela

Kaj so stroški povračil?

Stroški povračil zaposlenim so stroški povračil v zvezi z delom. Lahko imajo naravo stroškov plač ali pa naravo stroškov storitev. V tem standardu se obravnavajo le povračila stroškov, ki se obravnavajo kot strošek dela, na primer stroški za prevoz na delo in z dela in stroški zagotovitve prehrane med delom.

Stroški dela in stroški povračil: pripoznavanje in razkrivanje

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Stroški dela se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge podlage za obračun plač v bruto znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač in drugih dohodkov iz zaposlitve, pa tudi odpravnin ter ustreznih dajatev. Izplačila, ki se pojavljajo znotraj poslovnega leta neenakomerno, je mogoče tudi časovno razmejevati.

Organizacije, ki niso zavezane reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko določene informacije in podatke, preostale organizacije pa morajo izpolniti tudi zahteve po razkrivanju v skladu s tem standardom. Ta razkritja so predpisana za vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli organizacija v svojih aktih. Posebej se razkrijejo deleži v dobičku, ki jih skupščina razdeli tistim, ki niso lastniki.

Želite registrirati s.p.?

podjetniško svetovanje

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Ključni pojmi

  • Plača je bruto zaslužek zaposlenega za opravljeno delo.
  • Zaposleni je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali poslovodja organizacije, ne glede na pravno podlago.
  • Nadomestilo plače je bruto znesek, do katerega je zaposleni upravičen za obdobje, v katerem zaradi bolezni, letnega dopusta in drugih upravičenih razlogov ne dela.

Letni dopust 2022 – kaj morate vedeti glede dopusta?

  • Bruto plača je plača, ki vsebuje poleg čiste plače še davek ter obvezne dajatve za socialno varnost, ki bremenijo zaposlene.
  • Čista plača je plača, ki ostane zaposlenemu po odtegnitvi tistega dela davka ter obveznih dajatev za socialno varnost, ki bremenijo zaposlenega.

Regres 2022 – koliko ga boste prejeli in do kdaj?

  • Odpravnina je zaslužek zaposlenega bodisi zaradi odločitve organizacije, da prekine pogodbo z zaposlenim pred običajnim datumom upokojitve; zaradi odločitve zaposlenega, da v zameno zanj sporazumno prekine pogodbo o zaposlitvi; zaradi redne upokojitve.
  • Dajatve organizacije za davke ter dajatve za socialno varnost so pravne obveze organizacije, ki se obračunavajo od bruto plač in povračil zaposlenim v breme organizacije.

Vir: Slovenski računovodski standardi 2016 (13)

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja