Go to Top

Socialni transferji so vam na voljo

Socialni transferji so vam na voljo

Socialni transferji so socialni prejemki, ki jih država namenja tistim, ki jih potrebujejo oziroma tistim, ki so do njih upravičeni.

Informativni izračun plače

Na področju socialne politike je naloga države in lokalnih skupnosti zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom (in njihovim družinskim članom) omogočale, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

Regres za upokojence 2021

Kadar si posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do določenih pravic iz socialnega varstva (t. i. socialni transferji). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbi za to, da so vsem prebivalcem na voljo različne oblike pomoči in socialnovarstvenih storitev. Socialni transferji namreč odpravljajo socialne stiske in s tem povezane težave.

Socialni transferji se financirajo iz državnega proračuna, proračunov občin in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Kateri so socialni transferji?

socialni transferji

Socialni transferji so različnih vrst. Denarna socialna pomoč  namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana.

Posebni obliki izredne denarne pomoči sta pogrebnina in posmrtnina. Gre za pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in za pravico do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina).

Vrsta socialnega transferja je tudi varstveni dodatek. Z njim se upravičencem zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin,…). Namenjen je posameznikom in družinam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Kateri socialni transferji so na voljo brezposelnim?

Zavarovanje za primer brezposelnosti je podlaga za koriščenje določnih pravic, ki jih lahko uveljavljajo brezposelne osebe. Sem spada denarno nadomestilo, plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Starševsko varstvo in družinski prejemki

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo:

 • pravica do dopusta (materinski, očetovski, starševski),
 • pravica do nadomestila,
 • pravice iz naslova krajšega delovnega časa,
 • pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok,
 • pravica do nadomestila v času odmora za dojenje (od 1. 9. 2014).

Isti zakon pa ureja tudi družinske prejemke, ki so prav tako socialni transferji. Med družinske prejemke sodijo:

 • starševski dodatek (mesečni prejemek, ki traja 365 dni od rojstvaotroka),
 • pomoč ob rojstvu otroka (enkratni prejemek),
 • otroški dodatek (mesečni prejemek – za dobo enega leta – za otroke do 18. leta starosti),
 • dodatek za veliko družino (enkratni letni prejemek za družine s tremi ali več otroki),
 • dodatek za nego otroka (mesečni prejemek, dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti),
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek (mesečni prejemek – dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti).

Na voljo so tudi naslednji socialni transferji oziroma subvencije in znižana plačila:

 • znižano plačilo vrtca,
 • subvencija malice za učence in dijake,
 • subvencija kosila za učence,
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
 • prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
 • subvencija najemnine.

Kateri socialni transferji so poleg omenjenih na voljo dijakom in študentom? Dijaki in študenti lahko zaprosijo za eno izmed različnih vrst štipendij, študentom pa je na voljo tudi subvencionirana prehrana.

Želite registrirati s.p.?

Socialni transferji, ki izhajajo iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Državljani lahko koristijo tudi pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V splošnem gre za naslednje pravice:

1. Pravica do pokojnine, kjer poznamo več vrst pokojnin:

 • starostna in predčasna pokojnina,
 • invalidska pokojnina,
 • vdovska pokojnina,
 • družinska pokojnina,
 • delna pokojnina.

2. Pravice iz invalidskega zavarovanja:

 • pravica do poklicne rehabilitacije,
 • pravica do nadomestila za invalidnost,
 • pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno,
 • pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja,
 • pravica do povrnitve potnih stroškov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Vsi socialni transferji bodo v prihodnje natančneje predstavljeni na našem portalu. Razložili bomo, kdo jih lahko pridobi in na kakšen način.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja