Go to Top

Poročanje Banki Slovenije o poslovanju s tujino

Poročanje Banki Slovenije je obvezno za podjetja, ki med drugim poslujejo s tujino

Poročanje Banki Slovenije je obvezno za podjetja in podjetnike, ki bodisi poslujejo s tujino, bodisi imajo v tujini kapitalsko naložbo, nepremičnino ali imajo naložbo tujca v Sloveniji. Poročanje Banki Slovenije se opravi preko aplikacije iBSReport2, za uporabe katere, potrebujete digitalno spletno potrdilo. Podatke za poročanje Banki Slovenije obvezniki pridobijo iz poslovnih knjig, glavne knjige, ki jo vodijo na podlagi računovodskih standardov. Predstavljamo posamezna poročila v nadaljevanju, skladno z Navodili za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino.

Informativni izračun plače

Poročanje Banki Slovenije in Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov – KRD

Potrebujete zanesljiv računovodski servis?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Obvezniki za poročanje Banki Slovenije so določeni s strani Banke Slovenije, na podlagi pomembnosti poslovanja s tujino. Poročanje Banki Slovenije se začne, ko podjetje prejme pisno obvestilo, da je vključen v vzorec obveznikov. Rok za oddajo poročila je najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Predmet poročanja so stanja in spremembe terjatev in obveznosti med rezidenti in nerezidenti. Obrazec zajema terjatve in obveznosti, ki jih izkazuje obveznik v posameznem mesecu in sicer po vrstah:

 • Finančno posojilo
 • Sindicirano posojilo
 • Posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji
 • Trgovinsko-komercialni kredit in predujem
 • Depozit
 • Lastniški delež
 • Dolžniški vrednosti papirji (le na strani terjatev)
 • Ostalo

Določi se tudi oznaka nerezidenta, od kapitalske povezanosti, do povezanosti v skupini do sektorja nerezidenta (npr. nefinančne družbe, centralna banka, zavarovalne družbe, gospodinjstva, država itd.).

Poročanje Banki Slovenije vsebuje vrednost začetnega stanja terjatve ali obveznosti, povečanje ali zmanjšanje ter ostale spremembe, in končno stanje. Prikazujejo se tudi morebitne natečene obresti pri posamezni kategoriji.

Želite odpreti popoldanski s.p.?

Poročanje Banki Slovenije in Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti – BST

Tudi pri temu poročilu so obvezniki tiste pravne osebe, ki so vključene v vzorec s strani Banke Slovenije, glede na pomembnost poslovanja z nerezidenti. Poroča se mesečno, do 20. v mesecu za pretekli mesec. Predmet poročanja so posli rezidentov z nerezidenti pri storitveni in delu blagovne menjave, prejeti oziroma dani tekoči in kapitalski transferi ter druga nepovratna sredstva. Podatke se poroča na podlagi prejetih in izdanih faktur, pogodb, odločb in drugih dokumentov. Na podlagi predpisanega obrazca se ločeno poroča po vrstah blaga in storitev:

 • Blago, ki ni zajeto na intra-/ekstrastatu
 • Posredovanje blaga
 • Popravila in vzdrževanje blaga
 • Storitve predelave blaga, ki je v lasti drugih oseb
 • Transportne storitve
 • Komunikacijske storitve
 • Gradbene storitve
 • Zavarovalne storitve
 • Finančne storitve
 • Računalniške in informacijske storitve
 • Licence, patenti in avtorske pravice
 • Osebne, kulturne in rekreativne storitve
 • Ostale poslovne storitve
 • Državne storitve
 • Tekoči transferi (nepovratna plačila)
 • Kapitalski transferi
 • Neposredni nakupi/prodaje neproizvedenih, nefinančnih imetij

računovodsko svetovanje

Ločeno se prikazujejo izdatki in prejemki posameznih kategorij znotraj meseca poročanja.

Informativni izračun za normirance

 

Poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN

Tovrstno poročanje Banki Slovenije je obveznost rezidentov, katerih bilančna vsota na katerikoli dan v poročevalskem obdobju presega 2 milijona evrov in:

 • so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini (poročilo SN11) in / ali
 • v katerih so nerezidenti (pravne/fizične osebe) na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, oziroma so ustanovitelji zavoda, fundacije, podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost) v RS (poročilo SN22).

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Roki za poročanje Banki Slovenije

Roka za poročanje Banki Slovenije SN obrazcev sta:

 • letno poročilo SN11 in SN22 do 20.04. za preteklo leto
 • mesečno poročilo SN11-T in SN22-T do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini (SN11) vsebuje podatke o naložbah, ki jih ima Slovensko podjetje ali podjetnik v tujini. Vpišejo se vrednosti sprememb in stanj naložb na bilančni dan, 31.12. preteklega leta. Poročanje Banki Slovenije vključuje tako o povečanjih kot zmanjšanjih v kapitalu kot tudi o dobičkih in izgubah. Prav tako se predstavijo morebitne tečajne spremembe.

Mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v tujini (SN11-T) se izpolni za vsako posamezno transakcijo, kadar do te pride. Vpisuje se npr. vplačilo kapitala, povečanje deleža, dokapitalizacija, finančno prestrukturiranje, ki ga ima rezident v tujini.

Letno poročanje Banki Slovenije, o neposrednih kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji (SN22) zajema podatke o spremembah in stanju naložb, ki jih ima tuja pravna ali fizična oseba v kapitalu rezidenta. Vpisujejo se tudi stanje dobička, izgube in morebitna izplačila čistega dobička.

Mesečno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji (SN22-T) se izpolni za vsako posamezno transakcijo, kadar do te pride. Poročilo vsebuje podatke o vplačilu kapitala, povečanju deleža, dokapitalizaciji, finančnem prestrukturiranju, ki ga ima nerezident v Sloveniji.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Obrazci za poročanje Banki Slovenije so vam na voljo, le na vpogled, tukaj.

Podjetja in podjetniki pa so zavezani za mesečno in letno poročanje Banki Slovenije in tudi drugim institucijam.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja