Go to Top

Spremembe deležev v družbah: kdaj in kako poročati?

Spremembe deležev v družbah

Spremembe deležev v družbah – kakršne koli to so. Bodisi pridobitve, odsvojitve, vključno z unovčitvami, vrednostnih papirjev in deležev, morajo pravne osebe, notarji ali pa gospodarske družbe do konca januarja, torej do 31. januarja 2017, poročati davčnemu organu.

Informativni izračun plače

Spremembe deležev v družbah in obrazec  KP-KDVP

Za namene poročanja za spremembe deležev v družbah se potrebuje obrazec KP-KDVP (za pridobitve/odsvojitve deležev v gospodarskih družbah – PODD).

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Ko nastopijo spremembe deležev v družbah je treba izpolniti polja naslednjih podatkov:

 • podatke o zavezancu (davčna številka zavezanca, ime, priimek),
 • oznako deleža, ki pomeni naziv družbe,
 • nato izberete vrsto transakcije (Pridobitev/Odsvojitev/Storno),
 • način pridobitve (vložek kapitala, nakup, povečanje/zamenjava kapitala, dedovanje, darilo, drugo) ter
 • datum, količino, vrednost (nabavna oziroma prodajna cena – 98. oziroma 99. člen ZDoh-2) in morebitne stroške.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Spremembe deležev v družbah in poročanje: kdo poroča komu?

Davčnemu organu morajo podatke za spremembe deležev v družbah poročati:

 • pravne osebe, ki so v skladu z zakonom o obdavčenju rezidenti ali nerezidenti RS s podružnico v RS, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev in investicijskih kuponov;
 • notarji, kadar je za odsvojitev deleža potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa;
 • gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, katerih vrednostni papirji oziroma deleži so se prenašali, kadar se prenosi imetništva niso opravljali prek oseb iz prve alineje tega odstavka in če za odsvojitev deleža ni potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa.

Kaj poročati za spremembe deležev v družbah?

 • podatke o pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih papirjev (oznaka 1 oz. PODVP),
 • podatke o pridobitvah in odsvojitvah deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja (oznaka 2 oz. PODD),
 • podatke o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov (oznaka 3 oz. PODINVK).

Poročati pa ni potrebno  spremembe deležev v družbah, kadar gre za odsvojitve, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju, drugi pravni posel v zvezi s smrtjo ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi), še določa Zakon o davčnem postopku.

Skladno s Pravilnikom morate podatke o spremembi lastništva na FURS po novem dostaviti preko sistema e-davki, in sicer bodisi preko portala eDavki z izborom dokumenta KP-KDVP (za transakcije s poslovnimi deleži) bodisi z uporabo programa EDPKlient (za transakcije z vrednostnimi papirji/investicijskimi kuponi).

davčno svetovanje

Fizične osebe poročajo do konca februarja

Fizične osebe morajo poročati o pridobitvah in odsvojitvah deležev do konca februarja za preteklo leto.

Fizična oseba mora do 28. februarja  oddati Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2014, in sicer pri davčnem uradu, kjer je fizična oseba vpisana v register ali preko sistema e-davki.

Želim se prijaviti na e-novice

V kolikor je do odsvojitve prišlo na podlagi transakcije, ki je bila že predhodno priglašena Davčni upravi (npr. prenos premoženja, zamenjava, statusna preoblikovanja), to poročanje z vidika fizičnih oseb ni potrebno.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja