Go to Top

Pogodba o prokuri za zastopnike – prokuriste

Pogodba o prokuri se uporablja tako pri d.o.o. kot s.p.

Pogodba o prokuri se sklene s pooblaščencem, ki ima funkcijo zastopanja družbe ali druge organizacije proti tretjim osebam. Prokurist ni direktor zato tudi ni organ odločanja ali vodenja v organizaciji. Podpisuje pogodbe, dokumente in pravno zastopa podjetje.

Informativni izračun plače

Pogodba o prokuri – kaj dela prokurist?

Podlago najdemo v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), kjer je določeno, da prokurist lahko dela pri samostojnem podjetniku, v gospodarski družbi, banki, zavodu, javnem zavodu in ustanovi. Dela povsod tam, kjer pravno potrebujejo zastopnika ter vsega dela ne more opraviti sam direktor podjetja. Naloge prokurista lahko strnemo v spodnje točke:

  • Sklepa pogodbe in opravlja druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti določenega podjetja;
  • zastopa in predstavlja podjetje, ima odgovornost do skupščine oziroma direktorja;
  • poroča nadzornemu svetu ali direktorju;
  • sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije;
  • sodeluje pri pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov;
  • prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi;
  • določa in koordinira aktivnosti s podrejenimi vodji za izvajanje strategij, poslovnih ciljev in programov organizacijskih enot družbe ali ustanove;
  • spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem;
  • nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje podjetja ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov.

Ustanovitev podjetja

Pogodba o prokuri – prokurista lahko v svojo organizacijo “dodate” tudi pri nas na SPOT točki DATA

Prokurista podjetja lahko uredite oziroma “dodate” v svojo organizacijo tudi na naši SPOT točki DATA. Tam družbeniki ali samostojni podjetnik s prokuristom osebno podpišejo ustrezne dokumente. Pogodba o prokuri se v tem postopku ne predlaga, torej ni obvezna. Kdo vse je lahko zastopnik podjetja, si lahko preberete v tem članku.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

podjetniško svetovanje

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Pogodba o prokuri – zaslužki prokurista

Nagrade ali plače prokuristov se razlikujejo, upoštevajoč Zakon o dohodnini (Zdoh-2). Pogodba o prokuri se lahko sklene kot pogodba o zaposlitvi in je v tem primeru obdavčena enako kot plača drugih zaposlenih. Hkrati je tudi enaka obveznost za plačilo vseh obveznih zdravstvenih, pokojninskih in socialnih prispevkov. Gre za dohodek iz delovnega razmerja.

Se zanimate za odprtje popoldanskega s.p.?

Prvi primer izračuna nagrade prokurista s pogodbo o zaposlitvi

v evrih
Bruto 2.000,00
Prisp.I (zaposleni) 442,00
Akont.dohod. 258,41
Prisp.II (delodajalec) 322,00
Neto 1.299,59
Dodatki 150,00
Skupaj izplačilo 1.449,59
Strošek delodajalca 2.472,00

Prijavite se na seminar Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?!

Primer izračuna – pogodba o prokuri z osebo, ki ni v delovnem razmerju in ni obvezno zavarovana po drugi podlagi

V drugem primeru se pogodba o prokuri sklene s prokuristom na podlagi pravil obligacijskega prava, se pravi kot civilna pogodba. Hkrati s sklenitvijo pogodbe je potrebno urediti tudi prijavo v zavarovanje na podlagi obrazca M12. Priporočamo, da ko se podpisuje pogodba o prokuri, da izplačevalec pridobi tudi podatek o tem, ali je prokurist že polno zavarovan po pravilih ZPIZ ali ne. Običajno se poda izjava, saj to dejstvo vpliva na višino prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračuna in plača ob izplačilu nagrade.

v evrih
Bruto 2.000,00
Prisp.I (prokurist) 437,20
Normirani odhodki (10%) 200,00
Akont.dohod. (25%) 340,70
Prisp.II (izplačevalec) 187,60
Neto 1.222,10
Strošek izplačevalca 2.187,60

Informativni izračun za normirance

Primer izračuna – pogodba o prokuri z osebo, ki je v drugem delovnem razmerju oziroma je obvezno zavarovana po drugi podlagi:

 

v evrih
Bruto 2.000,00
Prisp.I (prokurist) 127,20
Normirani odhodki (10%) 200,00
Akont.dohod. (25%) 418,20
Prisp.II (izplačevalec) 187,60
Neto 1.454,60
Strošek izplačevalca 2.187,60

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Neobdavčena povračila stroškov v zvezi z delom so mogoča v primeru podpisane pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju. Kadar je pogodba o prokuri kot drugo pogodbeno razmerje, povračilo stroškov povečuje osnovno za obdavčitev in prispevke. V tem primeru imajo prokuristi možnost, da pri ugovoru na letni informativni izračun dohodnine, uveljavljajo dejanske stroške prevoza in prenočitve, v kolikor ti presegajo obračunani znesek 10 odstotkov normiranih odhodkov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja