Go to Top

Direktor podjetja – kakšni so pogoji, da lahko zasedete to mesto?

Direktor podjetja – mora ta biti zaposlen v podjetju? Mora morda imeti določeno izobrazbo?

Direktor podjetja, kdo je lahko? Mora biti direktor podjetja zaposlen v podjetju, ki ga odpira? Mora biti lastnik in hkrati direktor podjetja? Ali ima lahko podjetje samo prokurista in ne direktorja? To so le nekatera vprašanja, ki jih glede teme ‘direktor podjetja’, naslavljate na našo Data točko SPOT Registracija. Objavljali bomo serijo člankov z odgovori na ta vaša vprašanja. Torej danes začenjamo z odgovorom na vprašanje: Kdo je lahko direktor podjetja?

Informativni izračun plače

Kdo je lahko direktor podjetja?

Kdo torej lahko postane direktor podjetja, med drugim ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pri postopku registracije d. o. o.,  imenovani zastopnik podjetja podpiše Izjavo zastopnika, kjer zastopnik (bodoči direktor, poslovodja) izjavlja,

  1. da soglaša s svojim imenovanjem na to funkcijo in
  2. da za njegovo imenovanje ni ovir po drugem odstavku 255. člena ZGD-1

Po novem registrsko sodišče resničnost izjave preverja po uradni dolžnosti z vpogledom v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kaj pa je vsebina 255.člena ZGD-1?

Celotno besedilo 255. člena z vključeno spremembo se glasi:

(1) Člani organov vodenja ali nadzora so imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu in ni daljše od šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

pravno svetovanje

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

(2) Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

  • je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

  • je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
  • ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
  • je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

(3) Novi člani organa vodenja ali nadzora morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah tega zakona nasprotovale njihovemu imenovanju. Registrski organ v skladu s desetim odstavkom 10.a člena tega zakona po uradni dolžnosti preveri, ali so podane okoliščine iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Te spremembe, ki se navezujejo tudi na to, kdo lahko postane direktor podjetja, so se začele uporabljati s 1.1.2016, ker so vezane na spremenjena in dopolnjena določila 10. a člena ZGD-1 (deseti odstavek 10. a člena ZGD-1).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja