Go to Top

Plačevanje RTV prispevka – kdo so zavezanci?

Pred kratkim se je na nas obrnila stranka – transportno podjetje, ki je s strani RTV Slovenije prejela poziv k prijavi radijskih sprejemnikov v vozilih. Glede na vsebino poziva naj bi namreč bili dolžni plačevati RTV prispevek za radijske sprejemnike, nameščene v vozilih. S svojim vprašanjem se lahko na naše pravne strokovnjake obrnete tudi vi!

V nadaljevanju zato pojasnjujemo, kako je z veljavnimi predpisi urejena obveznost plačevanja RTV prispevka.

Informativni izračun dohodnine

Pravna podlaga

Obveznost plačevanja RTV prispevka je določena z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1).

Gre za posebno parafiskalno obveznost, ki je namenjena financiranju nacionalne radiotelevizije.

Zakon Radiotelevizijo Slovenija opredeljuje kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu z zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Financiranje Radiotelevizije Slovenija

Dejavnost RTV Slovenija se financira:

 • iz plačil prispevka za programe RTV Slovenija,
 • iz tržnih dejavnosti,
 • iz sredstev državnega proračuna,
 • iz sponzoriranja in drugih virov skladno z zakonom in statutom RTV.

Kdo so zavezanci za plačilo prispevka?

Prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti je v skladu z zakonom dolžan plačevati vsakdo, ki ima radijski ali televizijski sprejemnik. To velja tudi za drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Pri tem se šteje, da ima sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju. Razen če poda pisno izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika. Ter da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave.

Kdor pridobi sprejemnik in v času pridobitve ni bil zavezanec za prispevek, mora v 30 dneh sprejemnik prijaviti RTV Slovenija. Zavezanec je dolžan RTV Slovenija sporočiti tudi vsako spremembo naslova oziroma sedeža najpozneje v 15 dneh po spremembi.
Preden RTV od odjemalca električne energije, ki doslej ni bil zavezanec za plačilo prispevka, zahteva plačilo prispevka, mu mora omogočiti, da poda izjavo glede imetništva sprejemnika.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Višina mesečnega prispevka

Višino RTV prispevka določa zakon. Znesek prispevka je odvisen od tega ali gre za zasebno ali javno rabo sprejemnikov.

a) Zasebna raba:

 • zavezanci – fizične osebe plačujejo za vse TV in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki jih uporabljajo osebno ali skupaj s člani družine, 12,75 eura;
 • če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem TV programov, plačuje 3,77 eura;
 • prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike. Vendar za velja za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika.

b) Javna raba:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih, kot so: gostinski lokali, hoteli, trgovine, itd., in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, pavšalni mesečni prispevek v višini 36,13 eura, v primeru večjega števila takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30 odstotkov;
 • če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike. Nima pa drugih naprav, ki bi omogočale sprejem TV programov, znaša pavšalni mesečni prispevek 13,54 eura;
 • hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih deset TV sprejemnikov oziroma naprav, ki omogočajo sprejem TV programa v hotelskih sobah, pavšalni mesečni prispevek v znesku 54,19 eura. Za vsak nadaljnji tovrstni sprejemnik pa 2,69 eura. Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60 odstotkov zasedenosti kapacitet ali če obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50 odstotkov mesečnega zneska prispevka za te mesece.

Pravni nasvet

Oprostitev plačila RTV prispevka

Plačila prispevka so oproščeni samo:

 • socialno ogroženi;
 • invalidi s 100 odstotno telesno okvaro;
 • invalidi z manj kot 100 odstotno telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za pomoč in postrežbo;
 • osebe, ki so trajno izgubile sluh;
 • vzgojno izobraževalni zavodi, ustanove za varstvo otrok, bolnišnice, izvajalci socialno varstvenih dejavnosti znotraj javne mreže in invalidske organizacije – za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu ali učnemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, učencev oziroma pacientov;
 • diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi vzajemnosti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja