Go to Top

Lekarna ima izredno specifične pogoje za opravljanje dejavnosti

Lekarna in lekarniško dejavnost je zvrst javne službe, ki jo lahko opravljajo tako javni zavodi kakor zasebniki- na podlagi koncesije. Lekarne so lahko tako tudi družbe z omejeno odgovornostjo, zavodi.

Registracija se tako za lekarno lahko začne tudi pri nas!

Kot VEM točka nudimo brezplačne registracije podjetij – tako samostojnih podjetnikov (s.p.) kot tudi družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Postopek registracije je voden s strani našega referenta in je elektronski ter hiter. Za registracijo podjetja pri nas je potrebno rezervirati termin.

Opravljanje določenih dejavnosti zahtev tudi izpolnjevanje določenih pogojev in predstavitev pogojev za lekarno bomo predstavili bolj podrobno v nadaljevanju.

Informativni izračun plače

Lekarna mora pridobiti koncesijo za opravljanje dejavnosti

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Občina ali mesto izvede javni razpis za opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitev koncesije. Po pridobljenem mnenju lekarniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ta nato koncesijo podeli v soglasju z ministrstvom pristojnim za zdravstvo. S tem se tudi dodeli območje, na katerem se lahko opravlja lekarniška dejavnost- vsakemu posamezniku samo eno območje. Pogodba o koncesiji je dokument s katerim so urejena razmerja med izdajateljem in prejemnikom koncesije.

Lekarna ima izredno specifične pogoje za opravljanje dejavnostiLekarna mora imeti kot vodjo magistra farmacije, ki mora izpolnjevati še pogoje o opravljenem strokovnem izpitu, zaključenem pripravništvu, obvladati slovenski jezik (oz. tudi jezik narodnosti na dvojezičnih območjih) ter mu ne sme biti s pravnomočno sodbo sodišča biti prepovedano opravljanje poklica oz. dejavnosti. Strokovni izpit se opravlja na Ministrstvu za zdravje po zaključenem pripravništvu. Ti in drugi pogoji za opravljanje zdravstvene dejavnosti so določeni v Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Magister farmacije, ki ni več kot tri leta opravljal lekarniško dejavnost, mora opraviti preizkus znanja preden pridobi koncesijo ali prevzame vodenje lekarne in v primeru nezmožnosti vodenja mora lekarna imeti imenovanega pooblaščenca –a najdlje za eno leto. V primeru daljše odsotnosti mora lekarna imeti imenovanega upravitelja lekarne in tudi ta mora izpolnjevati pogoje.

Tudi ob smrti imetnika koncesije, se koncesija lahko preda zakoncu ali otroku, vendar ne dlje kot za pet let od smrti imetnika koncesije. Tudi v tem primeru je zahtevano imenovanje upravitelja.

Podjetniki, ali veste kdo bo po vaši smrti dedoval vaš poslovni delež v d.o.o.?

Pred začetkom opravljanja dejavnosti in vsakih pet let zatem, mora lekarna imeti opravljeno verifikacijo, ki jo opravlja pristojno ministrstvo.

Zdravila sme izdajati le pooblaščena oseba, ki je bodisi magister farmacije ali inženir farmacije (odvisno od vrste recepta), ki ima opravljen strokovni izpit. Pooblaščena oseba mora uporabniku oziroma prevzemniku svetovati in ga seznaniti s pravilno in varno uporabo zdravila ob njegovi izdaji.

Za spletno prodajo zdravil mora lekarna pridobiti posebno dovoljenje za izdajo zdravil prek medmrežja pridobljeno na podlagi vloge pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, kot tudi izpolnjevati posebne pogoje.

Z zakonom je tudi urejena veljavna cena določena za zdravila, kot jo določa Zakon o zdravilih (ZZdr-2). O cenah zdravil je potrebno tudi poročati, kot tudi voditi podatke o trgovskem blagu.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Lekarna mora imeti primerno urejenost in opremo

Lekarna je tako kot druga trgovina z zdravili na drobno in je zato zahtevana ustrezna urejenost prostorov in zunanjosti, opreme in kadrovska opremljenost glede na obseg dejavnosti, ki jo opravlja. Tudi primerna zaloga in vrsta zdravil je zahtevana, kot tudi zagotovljeno ustrezno shranjevanje zdravil. Lekarna mora razpolagati s sodobno strokovno literaturo in predpisi s strani zdravstva. Predvidena mora biti tudi redna overitev meril, kot so tehtnice.

Lekarna lahko poleg zdravil, nudi tudi pomožna zdravilna sredstva, ortopedske pripomočke, sredstva za nego in druga sredstva za varovanje zdravja. Izdaja lahko tudi veterinarska zdravila, izdeluje in preverja kakovost zdravil ter svetuje pri predpisovanju zdravil.

Za zdravila izdana na zdravniški recept in vključenih uporabnikih, mora lekarna voditi ustrezno evidenco, poleg tega pa še posebno evidenco o zdravilih, izdanih na podlagi veterinarskega recepta in druge evidence določene z zakonom ali pravilniki. Lekarna mora tudi hraniti recepte, evidence in uradno pečatene knjige kot to predvideva Zakon o zdravilih (ZZdr-2).

Pravni nasvet

Lekarna mora določiti poslovni čas

Na podlagi krajevnih potreb po preskrbi z zdravili, se lahko lekarni določi obratovalni čas, ki ne sme biti krajši od 40 ur na teden.

Zdravila, ki so predpisana na zdravniški recept, se smejo izdajati le v lekarni. Pogoji za to so zapisani v Pravilniku o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini.

Le pristojni organ lahko določi katera zdravila, za katera ni potreben zdravniški ali veterinarski recept, se lahko prodajajo v specializirani prodajalnah z zdravili na drobno.

Pravna podlaga

  • Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD)
  • Zakon o zdravstveni dejavnost
  • Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
  • Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja