Go to Top

Kulturna dediščina nepremičnin in njihova spomeniška zaščita

Kulturna dediščina – je vaša nepremičnina spomeniško zaščitena?

Kulturna dediščina je neka dobrina iz preteklosti, ki ima poseben status v skupnosti, bodisi zaradi določenega znanja, vrednot ali tradicij. Tudi nepremičnina je lahko kulturna dediščina. V nadaljevanju vam zaupamo, kako odkriti ali je neka nepremičnina kulturno zaščitena in kaj to pomeni za prodajo in nakup takšne nepremičnine in na kakšen način lahko svojo lastninsko pravico uresničuje lastnik nepremičnine, ki je kulturno zaščitena.

Informativni izračun plače

Register nepremične kulturne dediščine

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kulturna dediščina v obliki nepremičnin je zbrana in zapisana v Registru nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Nepremičnina pa se za kulturni spomenik lahko razglasi na pobudo posameznika ali pobudo koga drugega. V vsakem primeru mora biti lastnik nepremičnine o razglasitvi njegove nepremičnine za kulturni spomenik obveščen.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Prodaja nepremičnine, ki je zaščitena kot kulturna dediščina

Za pravni promet z nepremičnino, ki ima status kulturnega spomenika, je pred podpisom pogodbe potrebno pridobiti Izjavo o uveljavljanju predkupne pravice države (če gre za kulturni spomenik državnega pomena). Oziroma je potrebno pridobiti Izjavo o uveljavljanju predkupne pravice občine (za spomenike lokalnega pomena).

Postopek uveljavljanja predkupne pravice poteka takole:

  • Pristojno ministrstvo mora v 30 dneh po prejemu popolne vloge izdati izjavo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice.
  • Izjava velja za konkretno ponudbeno ceno. Če lastnik sklepa pogodbo za nižjo ceno, mora pridobiti novo izjavo države.
  • Če država odstopi od uveljavljanja predkupne pravice, izjavo o odstopu pošlje občini, na območju katere leži nepremičnina, ki je predmet prodaje. Občina pa lahko predkupno pravico izkoristi v nadaljnjih 30 dneh. Če nobena ne uveljavlja predkupne pravice v roku 30 dni, ni več ovir za prodajo nepremičnine tretjemu kupcu.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino, ki je določena kot kulturna dediščina, mora biti overjena pri notarju, to pa je možno le, če prodajalec predloži izjavo predkupnega upravičenca, da predkupne pravice ne uveljavlja.

Če je kupoprodajna pogodba sklenjena v nasprotju z zgoraj opisanim postopkom, ni veljavna.

Predkupna pravica pa se izključi, če lastnik kulturne dediščine to prodaja svojemu zakoncu, sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu ali pravni osebi javnega prava, katere ustanoviteljica je država, pokrajina ali občina.

pravno svetovanje

Omejitve pri obnovi nepremičnin, ki so kulturna dediščina

Za posege, večja vzdrževalna dela na nepremičninah, obnove, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Pridobiti je potrebno tudi kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zavod v pogojih opredeli, pod kakšnimi pogoji lahko poteka obnova nepremičnine. Opredeli se tudi glede tega katere materiale je potrebno uporabiti, kateri gradbeni postopki naj se uporabijo in podobno. Vlogi za izdajo soglasje je potrebno priložiti projektno dokumentacijo oziroma skico in opis predvidenega posega v nepremičnino.

Kulturna dediščina je izvzeta iz zahtev energetske oziroma okoljske zakonodaje in zanjo sodobni standardi gradnje in prenove ne veljajo. Za posege, za katere je z Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, se kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja v skladu z Gradbenim zakonom.

Želim se prijaviti na e-novice

Subvencije za obnovo stavb, ki so kulturna dediščina

Ta posamične obnove (npr zamenjavo oken) je mogoče pridobiti subvencijo Eko sklada, pri čemer so pogoji za stavbe, ki so kulturna dediščina manj strogi kot za druge. Ministrstvo za kulturo v začetku vsakega leta objavi javni razpis za pridobitev sredstev za obnovo nepremične kulturne dediščine.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja