Go to Top

Lastninska pravica – na kak način jo je mogoče pridobiti?

Lastninska pravica pomeni imeti stvar v posesti

Lastninska pravica je ena izmed petih zakonsko urejenih stvarnih pravic. Predmet stvarnih pravic je določena stvar, ki je opredeljena kot samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje. Za stvar se štejejo tudi različne oblike energije in valovanja, če jih človek lahko obvladuje. Za dodatne informacije se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Poleg lastninske pravice, so stvarne pravice še zastavna pravica, služnosti, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica.

V našem pravnem redu je lastninska pravica podrobneje urejena v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) .

Želite registrirati s.p.?

Kaj je lastninska pravica?

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Morebitne omejitve uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon.

Lastninska pravica ne more biti pogojna ali vezana na določen rok. Morebitne izjeme morajo biti določene z zakonom.

Regres za upokojence 2021

Pridobitev lastninske pravice

Lastninsko pravico je mogoče pridobiti na več načinov. Zakon določa, da se lastninska pravica lahko pridobi na podlagi pravnega posla, dedovanja, zakona ali odločbe državnega organa.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom ali z dedovanjem

Najpogostejša načina pridobitve lastninske pravice sta pridobitev na podlagi pravnega posla in pridobitev na podlagi dedovanja.

Za pridobitev lastninske pravice se tako zahteva veljaven pravni posel, iz katerega izhaja obveznost prenesti lastninsko pravico. Najpogosteje gre pri tem za kupoprodajni posel, pogosti pa so tudi prenosi lastninske pravice z darilno pogodbo.

Z dedovanjem se pridobi lastninska pravica v trenutku zapustnikove smrti. Lahko gre za dedovanje na podlagi zakona ali pa na podlagi oporoke zapustnika.

Pravni nasvet

Lastninska pravica – pridobitev z odločbo državnega organa ali na podlagi zakona

Lastninsko pravico je mogoče pridobiti tudi s pravnomočno sodno odločbo ali pa dokončno odločbo upravnega organa. Včasih pa že zakon določa, da ob izpolnjevanju točno predpisanih pogojev, posameznik ali pravna oseba na stvari pridobi lastninsko pravico.

Primer pridobitve lastninske pravice na podlagi zakona je priposestvovanje, ki je urejeno v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ).

Želite ostati na tekočem? Prijavite se na e-novice

Priposestvovanje

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Priposestvovanje je izvirni način pridobitve lastninske pravice. Subjekt, ki ni lastnik določene stvari (premičnine ali nepremičnine), lahko postane njen lastnik, če ne ve in tudi ne more vedeti, da ni njen lastnik (dobrovernost).

S priposestvovanjem je tako mogoče pridobiti lastninsko pravico na premičnini po preteku treh let. Za priposestvovanje nepremičnin pa je potrebno imeti nepremičnino v dobroverni posesti deset let. Priposestvovalna doba začne teči tisti dan, ko je posestnik dobil stvar v dobroverno lastniško posest, konča pa se z iztekom zadnjega dne te dobe. Posestnik pa mora biti v dobri veri ves čas trajanja priposestvovalne dobe.

S priposestvovanjem lahko pridobi lastninsko pravico tudi pravna oseba. Dobrovernost pravne osebe se presoja po dobri veri njenih organov in drugih oseb, za katere je glede na njihovo delovno področje pomembno, da stvar pripada pravni osebi.

S priposestvovanjem pa ni mogoče pridobiti lastninske pravice na javnem dobru in stvari izven pravnega prometa.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja