Go to Top

Kaj nam pove izkaz denarnih tokov?

Izkaz denarnih tokov je nujni sestavni del celovitega računovodskega poročanja. Izkaz denarnih tokov zagotavlja informacije o prejemkih in izdatkih pri poslovanju podjetja v določenem obdobju, prav tako zagotavlja vpogled v različne aktivnosti v okviru naložb in financiranja. Izkaz denarnih tokov je nujen računovodski izkaz. Temeljna skrb investitorja je vprašanje ali je podjetje sposobno ustvarjati denarne tokove, ki bodo podpirali izdatke (toda ne nujno v obliki dividend) delničarjem. Še bolj natančno izkaz denarnih tokov bi moral investitorjem in upnikom pomagati oceniti:

   • sposobnost ustvarjanja pozitivnih denarnih tokov v prihodnosti
   • sposobnost poravnavanja obveznosti in izplačevanja dividend
   • razloge za razlike med dobičkom prejemki in izdatki
   • denarni in nedenarni vidik transakcij naložbenja in financiranja podjetja.

Tri kategorije prejemkov in izdatkov

Eden od razlogov zakaj sestavljavci računovodskih izkazov niso bolj hitro sprejeli koncepta denarnega toka je, da je računovodska stroka dolgo časa imela velik odpor do merjenja izida poslovanja podjetja na podlagi denarnih tokov. To je bilo zlasti posledica zavezanosti načelu nastanka poslovnega dogodka (accrual basis accounting). Ne nazadnje je tudi obdavčitev podjetij večinoma temeljila na tako pripravljenih izkazih. Izkaz denarnega toka pomeni stranska vrata k načelu računovodenja po plačilih (cash basis accounting).

Izkaz denarnih tokov zahteva razvrstitev prejemkov in izdatkov v tri kategorije:

     • Poslovanje vsebuje vse posle, ki ne pomenijo naložbenja ali financiranja. Na splošno je denarni tok povezan s poslovanjem ali posledica poslov iz poslovanja. Poslovanje je glavno delovanje podjetja, ki prinaša dobiček v obliki prodaje izdelkov ali storitev.
     • Naložbenje vključuje pridobitev in odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev in drugih dolgoročnih sredstev ter dolžniške in lastniške instrumente drugih podjetij, ki niso razvrščeni med denarne ustreznike ali med finančne naložbe z namenom trgovanja. Naložbenje vključuje vnaprejšnja plačila in vračila posojil danih drugim podjetjem.
     • Financiranje vključuje pridobivanje virov, sredstev in vračanje sredstev lastnikom. Prav tako vključuje tudi pridobivanje finančnih virov z zadolževanjem (kratkoročno in dolgoročno zadolževanje) ter poplačilo prejetih posojil.

V izkazu denarnih tokov je poslovanje lahko predstavljeno z neposredno ali posredno metodo. Standardi dajejo prednost neposredni metodi. Vendar se v praksi največkrat uporablja druga metoda.

Neposredna metoda prikazuje postavke, ki so vplivale na denarni tok in obseg teh denarnih tokov. Prejeti denar iz določenih virov in plačani denar določenim virom (kupcem in dobaviteljem) sta prikazana posebej.

Pri posredni metodi je treba popravljati čisti poslovni izid za učinke poslov, ki nimajo denarne narave za vse odložene prihodke ali stroške ali vnaprej vračunane stroške, ki bodo pri prihodnjem poslovanju povzročili prejemke in izdatke ter za vse postavke prihodkov ali odhodkov, ki so povezane z denarnimi tokovi iz naložbenja ali financiranja.

Izključitev nedenarnih poslov

Izkaz denarnih tokov kot že pove ime vključuje samo dejanske pritoke in odtoke denarnih sredstev in denarnih ustreznikov. Torej izključuje vse posle, ki direktno ne vplivajo na prejemke in izdatke. SRS ne vsebujejo izrecne zahteve po razkritjih medtem ko MRS 7 zahteva, da se učinki poslov, ki se ne kažejo v prejemkih in izdatkih razkrijejo nekje drugje v računovodskih izkazih. Torej ta razkritja niso vključena v obrazec izkaza denarnih tokov. Zato je pomembno,da uporabniki računovodskih izkazov dobro razumejo kaj ta izkaz vsebuje (prikazuje) in česa ne.

Primeri pomembnih nedenarnih naložbenj in financiranj lahko vključujejo:

       • pridobitev sredstva s prevzemom neposredno povezanih obveznosti ali na podlagi finančnega najema
       • pretvorba dolga v kapital
       • zamenjava nedenarnih sredstev ali obveznosti do virov sredstev za druga nedenarna sredstva ali obveznosti do virov sredstev
       • izdaja delnic v zameno za sredstva

Pozitiven denarni tok ni nujno dobro znamenje

Naj ob koncu opozorim na dejstvo, da ima podjetje v likvidaciji (stečaju) praviloma pozitiven denarni tok saj unovčuje svoje premoženje. Pozorni spremljevalci takega podjetja pa bi v obdobjih pred stečajem tudi v izkazu denarnih tokov lahko opazili znamenja bližajočih se težav. Če ima zrelo podjetje ponavljajoči se primanjkljaj iz poslovanja ter presežek iz financiranja (nova posojila) to pomeni, da slabo gospodari in pokriva posledice slabega poslovanja z zadolževanjem. Če se temu pridruži še primanjkljaj iz naložbenja v obliki nakupa deležev v podjetjih,ki ne izplačujejo dividend je usoda podjetja že določena.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja