Go to Top

Računovodski slovarček – 2.del

Časovne razmejitve – z aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški in predhodno nezaračunani prihodki. S pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški in kratkoročno odloženi prihodki.

Debetni saldo – če je debetni promet večji od kreditnega ugotavljamo debetni saldo.

Denar – zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v razmerah blagovnega gospodarstva, trga in delitve dela.

Denar na poti – denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.

Dolgoročna sredstva – sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju daljšem od leta dni. Sestavljajo jih opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne poslovne terjatve.

Dolgoročna terjatev – terjatev, ki zapade v plačilo v obdobju daljšem od normalnega poslovnega cikla.

Dolgoročne aktivne – časovne razmejitve, dolgoročno odloženi stroški razvijanja in drugi dolgoročno odloženi stroški.

Dolgoročne obveznosti – obveznosti, ki kot celota zapadejo v plačilo v obdobju daljšem od leta dni. Njihovi deli, ki zapadejo v plačilo v  obdobju do leta dni so kratkoročne obveznosti.

Dolgoročni dolg – dolg, ki se v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom odplačuje v obdobju daljšem od normalnega poslovnega cikla.

Finančne obveznosti – v glavnem dobljena posojila, ki jih posojilojemalci dobijo od posojilodajalcev in so za prve dolgoročni finančni dolgovi ali kratkoročni finančni dolgovi.

Finančne terjatve – v glavnem dana posojila, ki jih posojilodajalci dajejo posojilojemalcem in so za prve dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe. Zajemajo tudi odkupljene dolžniške vrednostne papirje.

Finančni tok oz. denarni tok – predstavlja razliko med prilivi in odlivi v vašem podjetju.

Glavna knjiga – je temeljna poslovna knjiga, v kateri so na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin sistematsko prikazane spremembe stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov in sicer na določenih kontih skladno z uveljavljenim kontnim planom.

Gotovina – denar v blagajni.

Kapital – obveznost do lastnikov podjetja kot financerjev podjetja, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati ali če se sprejme sklep o dokapitalizaciji podjetja zaradi zmanjšanja njegovega delovanja. Če se gleda nanj iz finančnega zornega kota se imenuje tudi lastniški kapital, da se razlikuje od dolgovanega kapitala (upniškega kapitala).

Knjigovodstvo – zapisovanje poslovnih dogodkov v zvezi s premoženjskim stanjem in uspešnostjo poslovanja.

Kontni okvir – določa vsebino in številčno oznako kontov.

Konto – knjigovodski račun na katerem spremljamo spremembe, ki jih povzročajo poslovni dogodki.

Kratkoročna sredstva – sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju krajšem od leta dni. Sestavljajo jih zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva, kratkoročno odloženi stroški, kratkoročno odloženi odhodki in kratkoročno nezaračunani prihodki.

Kratkoročna terjatev – terjatev, ki zapade v plačilo v obdobju krajšem od normalnega poslovnega cikla.

Kratkoročna finančna naložba – finančna naložba, ki naj se ne bi obdržala več kot leto dni ali s katero naj bi se trgovalo.

Kratkoročne obveznosti – obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do leta dni.

Kratkoročni dolg – dolg, ki se v skladu s pogodbo ali drugim pravnim aktom odplača v normalnem poslovnem ciklu.

Kredit – desna stran, kolona v knjigovodskih kontih, kamor se vpisujejo odobritve.

Neopredmetena osnovna sredstva – razpoznavno nedenarno sredstvo, ki fizično ne obstaja. Praviloma se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo.

Obveznost – sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere poravnava bo po pričakovanju v prihodnosti povzročila odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi.

Obveznosti do virov sredstev – obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju podjetja do virov sredstev, s katerimi se financira podjetje. Podjetje ohranja tista sredstva financerjev, ki so pri njem in jih vrača v ustreznih rokih z obrestmi ali drugim nadomestilom za gospodarjenje vred. Gledano iz finančnega zornega kota so povezane s financiranjem podjetja.

Opredmeteno osnovno sredstvo – sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.

Pasiva – obveznosti do virov sredstev – desna stran bilance (naši dolgovi).

Plača – kosmati zaslužek zaposlenca za opravljeno delo.

Revidiranje – pretežno popravljalno na izvedenskem obnavljanju zasnovano kasnejše nadziranje; z njim se ukvarjajo organi, ki niso organizacijsko vključeni v nadzirano poslovanje in v njem ne delujejo po načelu stalnosti.

Saldakonti – kartoteka kontov, v katerih so prikazane terjatve in obveznosti.

Saldo – razlika med vsoto vpisov v breme in v dobro na kontu.

Skupinska bilanca stanja (konsolidirana bilanca stanja) – izkaz stanja sestavljen za skupino podjetij, ki jo vodi obvladujoče podjetje kot da bi šlo za eno samo podjetje.

Sredstva – v denarni merski enoti izraženi stvari, pravice in denar s katerimi premoženjskopravno razpolaga podjetje. Gledano iz finančnega zornega kota so povezani z naložbenjem podjetja.

Stroškovni nosilec – poslovni učinek, zaradi katerega se pojavijo stroški in s katerim jih je treba tudi povezovati.

Stroškovno mesto – namensko, prostorsko ali stvarno zaokrožen del podjetja, na katerem ali v zvezi s katerim se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati na posamezne začasne ali končne stroškovne nosilce in je zanje nekdo odgovoren.

Temeljni poslovni knjigi – sta glavna knjiga in z njo povezani dnevnik.

Terjatve – na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve.

Vpisani kapital – v delniški družbi vrednost izdanih delnic.

Vplačani kapital – v delniški družbi razlika med vpisanimi delnicami in še ne vplačanimi delnicami; v družbi z omejeno odgovornostjo pa razlika med vpisanim kapitalom in še ne vplačanimi deleži kapitala.

Preverite pa si tudi Računovodski slovarček – 1.del

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja