Go to Top

Uporaba imena “Slovenija” v imenu podjetja

Pri izbiri imena podjetja je upoštevati kar nekaj pravil zakonov in določil. Bodoči podjetniki se najprej srečajo z Zakonom o gospodarskih družbah, ki v 20. členu taistega zakona določa, da mora biti firma v slovenskem ali latinskem jeziku, da ime firme ne sme vsebovati črk, ki niso v naši abecedi…

Naslednji 21. člen ZGD pa poleg prej naštetega določa, da se mora ime firme bistveno razlikovati od imena firm, ki so že vpisana v register podjetij-AJPES.

Mnoge podjetnike to spravlja v obup. Tudi tujci, ki v Sloveniji odpirajo podjetje se nemalokrat najdejo v zadregi pred zgoraj navedenimi zakonskimi določbami glede imena firme. Podjetja imajo po vsem svetu z istim imenom, toda v Sloveniji morajo izbrati verzijo imena firme v slovenskem jeziku.

Bodoči podjetniki, ki želijo imeti v imenu firme ime Slovenija se znajdejo pred hudo oviro. Za uporabo imena Slovenija (tudi domene .SI) v imenu firme potrebujejo namreč dovoljenje Vlade Republike Slovenije.

Sklep o merilih in postopku za pridobitev dovoljenja za uporabo imena Slovenija

Vlada Republike Slovenije je že leta 2009 sprejela Sklep o merilih in postopku za pridobitev dovoljenja za uporabo imena Slovenija ali njenih izpeljank kratic v firmi družbe ter imenu zavoda ali ustanove.

V Sklepu Vlade Republike Slovenije, ki ima 11. členov je uporaba imena Slovenija v družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) določena v 5. členu, ki govori o pogojih, ki jih mora izpolnjevati d.o.o., če želi v imenu firme imeti besedo Slovenija.

Pogoji:

 • podjetje se mora ukvarjati s pridobitno dejavnostjo, ki mora biti za Republiko Slovenijo izrednega pomena
 • pri tem ne šteje samo njen tržni delež uspešnost poslovanja velikost družbe ali pokrivanje celotnega območja države ampak tudi:

a)    da opravlja dejavnost, ki uvaja in uporablja nova znanja in sodobno tehnologij
b)    da opravlja dejavnost s katero se Republika Slovenija promovira na tujih trgih
c)    da opravlja dejavnost s katero spodbuja kulturno ustvarjalnost in varstvo kulturne dediščine ter pri njenem izvajanju skrbi za                                                                  uporabo slovenskega jezika v javnosti

 • za vsako zgoraj našteto področje poda mnenje ustrezno ministrstvo. Naprimer dejavnost, ki uvaja in uporablja nova znaje je v presoji Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo
 • D.o.o. in delniška družba, katere večinski ali edini lastniki so tuje pravne osebe, mora poleg prej naštetih pogojev izpolnjevati tudi pogoj, da je obvladujoča družba koncern mednarodnih razsežnosti ali družba v okviru multinacionalke in ima velik mednarodni ugled in da v firmah odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb.

V tem primeru se uporaba imena Slovenija lahko dovoli zgolj kot lokacijska označba poleg firme obvladujoče družbe.

Postopek pridobitve mnenja Vlade Republike Slovenije za uporabo imena Slovenije v imenu podjetja

  • da lahko oddate prošnjo za uporabo imena Slovenija morate poslovati najmanj eno leto

Potrebna dokazila:

 • podatki iz sodnega registra oziroma drugega uradnega registra iz katerega sta razvidna vsebina in datum vpisa večinskega lastnika oziroma večinskih lastnikov družbe, ki niso starejši od 60 dni
 • akt o ustanovitvi družbe oziroma njen statut
   • poslovno poročilo zadnjega poslovnega leta
   • revizorsko poročilo letnih računovodskih izkazov zadnjega poslovnega leta
   • oceno bonitete družbe izdelano s strani pristojne institucije
   • podatke o številu zaposlenih v družbi
   • podatke o tržnem deležu družbe
   • predstavitev razvojne usmerjenosti družbe )npr. razvojne investicije raziskovalno-razvojne reference) z navedbo morebitne dosedanje povezave z raziskovalnimi organizacijami
   • potrdilo o poravnanih obveznostih do države oziroma izvršenih izvršljivih upravnih odločbah

Družba z omejeno odgovornostjo in delniška družba katere večinski ali edini lastniki so tuje pravne osebe pa mora predložiti še:

   • overjen prevod izpiska iz uradnega registra iz katerega sta razvidna vsebina in datum vpisa obvladujoče družbe
   • shemo organiziranosti koncerna oziroma shemo organiziranosti multinacionalke, katere del je obvladujoča družba iz katere je razvidna uporaba imena držav sedeža v firmah odvisnih družb
   • zadnje poslovno poročilo obvladujoče družbe

V nadaljevanju Sklep Vlade RS določa uporabo in pogoje uporabe imena Slovenija še za banke, hranilnice, zavarovalnice, gospodarsko interesno združenje in zadruge.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja