Go to Top

Društvo: Kako mora voditi knjige?

Društva se ustanavljajo in poslujejo skladno z Zakonom o društvih. V njem je jasno določeno, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju, torej mora voditi knjige in oddajati letna poročila, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

izobraževanje

Vodenje enostavnega knjigovodstva se lahko naučite na naši delavnici.

Več informacij

Kdo lahko ustanovi društvo?

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, čigar namen je uresničevanje zastavljenih interesov. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost pridobi z vpisom v register društev. Za registracijo je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva. Upravna enota o zahtevi za registracijo društva odločiti v roku 30 dni od njenega prejema.

društvoDruštvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Kljub temu pa gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.

V Zakonu o društvih je jasno določeno, da namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Ter da presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo daje za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

Kako mora društvo voditi poslovne knjige?

Splošno pravilo je (26. člen Zakona o društvih), da društvo poslovne knjige vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Kljub temu pa zakonodaja dopušča, da ob izpolnjevanju določenih pogojev, društvo izbere enostavno knjigovodstvo. To pa lahko vodi društvo samo. Vodenje enostavnega knjigovodstva se namreč da naučiti na praktični delavnici, ki jo izvajajo računovodski strokovnjaki podjetja Data. Ta pa ni primerna le za društva, ampak tudi za samostojne podjetnike.

Prijava na izobraževanje

Društvo mora, v kolikor se odloči za enostavno knjigovodstvo, to določiti s temeljnim aktom oziroma drugim posebnim aktom. Enostavno knjigovodstvo lahko izbere, če izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril:

  • da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva;
  • da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 30.000 evrov;
  • da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 evrov.

O tem, kakšne so razlike med dvostavnim in enostavnim knjigovodstvom, smo pisali v prispevku Poznate razliko med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom?Več informacij o delavnici enostavnega knjigovodstva pa lahko dobite v prispevku Knjigovodstvo za društva.

Prijava na izobraževanje

Možnost za društva, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti

Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti, pa ima na voljo še eno možnost. Če so njegovi prihodki iz preteklega poslovnega leta manjši od 10.000 evrov, lahko vodil le knjigo prejemkov in izdatkov (t. i. blagajniški dnevnik). Preostale podatke za letno poročilo, ki ga morajo oddati vsa društva, pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Če imate glede vodenja poslovnih knjig kakršna koli vprašanja, vam nudimo računovodsko svetovanje.

Društva, ki pa opravljajo pridobitno dejavnost, morajo zagotoviti ločeno računovodenje. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti morajo torej voditi in izkazovati ločeno. Več o tem pa v prispevku (Ne)pridobitna dejavnost: Zavodi, društva in zbornice morajo poslovati brez dobička.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja