Go to Top

Vsakdo predvidoma ne bo smel več odpreti podjetja

Vlada bo sklopu boja proti sivi ekonomiji v DZ kmalu poslala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah. Od leta 2008 je bilo ugotovljenih  zelo veliko kršitev v zvezi s plačilom za delo, nastalih v povezavi z ustanavljanjem in prenehanjem gospodarskih družb, zato želi vlada zajeziti nepoštene poslovne prakse. V predlogu zakona bodo med drugim tudi nadgradili omejevanje ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami.

Kdo ne bo smel ustanoviti podjetja?

Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne bo mogel postati tisti, ki mu je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo oz. Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma v zvezi z delom na črno.

Prav tako ne bodo smela ustanoviti podjetja osebe, ki so bile več kot s 50% udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po  Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIP).

Ste bili žrtev nepoštene poslovne prakse?

Veriženje družb

Vsakdo predvidoma ne bo smel več odpreti podjetjaPredlog zakona vsebuje tudi določbe, ki otežujejo veriženja družb. Oseba bo lahko ustanovila eno družbo v obdobju treh mesecev oziroma pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh mesecev.

Z določbo se želi otežiti veriženje podjetij oziroma ustanavljanje družb z omejeno odgovornostjo na zalogo ter s tem povezanimi nepoštenimi poslovnimi praksami izigravanja upnikov, zaposlenih in države.

Ker ukrep omejevanja ustanavljanja družb z omejeno odgovornostjo ni namenjen osebam s poštenimi poslovnimi nameni in ker ni namen teh določb v omejevanju podjetniške pobude, so v predlogu predvidene izjeme, kdaj ne velja generalna prepoved ustanavljanja družb z omejeno odgovornostjo.

Za koga ne bo veljal ukrep?

Ukrep ne bo veljal za

  • za srednje družbe,
  • za velike družbe (sem se med drugim prištevajo banke, zavarovalnice in družbe, ki kotirajo na borzi),
  • za DUTB,
  • če je bil delež v družbi z omejeno odgovornostjo pridobljen na podlagi prestrukturiranja in
  • družbe, v katerih je oseba v zadnjih treh mesecih pridobila delež, ki poslujejo.

Kot delujoča družba so v predvideni kriteriji:

  • da ima družba odprt transakcijski račun,
  • da nima neporavnanih davčnih obveznosti, ter
  • da ima vsaj en mesec zaposleno eno osebo za polovični delovni čas.

Če je oseba v zadnjih treh mesecih ustanovila družbo, ki bo izpolnjevala vse prej navedene pogoje, zanjo ne bo veljala generalna omejitev ena družba v treh mesecih.

Preverjanje ustanavljanja družb

Omejitve ustanavljanja družb se bo samodejno preverjala v informacijskem sistemu e-VEM pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali v Poslovni register Slovenije.

Kapital, namenjen poslovanju družbe

Ustanovitelj oziroma družbenik ob ustanovitvi podjetja več ne bo smel posegati v sredstva družbe, ki so namenjena poslovanju družbe. V družbi bo vedno vsaj za minimalen kapital (trenutno je 7.500  EUR) premoženja namenjenega poslovanju družbe in zaščiti upnikov. Posojila družbenikom, poslovodjem in povezanim osebam se ne bodo štela med premoženje družbe.

Kazni za prekrške

Dodani bodo novi posamezni prekrški (npr. za člane poslovodstva, upravnega odbora in nadzornega sveta). Višina globe bo odvisna od velikosti družbe.

Želite razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja? Vabljeni na brezplačno izobraževanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja