Go to Top

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Veljavni Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se uporablja od 1. januarja 2007, je bil sprejet v okviru davčne reforme 2006. Eden izmed ciljev davčne reforme je bil zagotoviti obdavčitev, ki bo davčnim zavezancem omogočala pregledno davčno okolje za poslovanje. Zaradi navedenega je bila izbrana rešitev, ki pomeni kompromis med davčnimi olajšavami in davčno stopnjo. Z davčno reformo so bile ukinjene investicijske olajšave v opremo in neopredmetena sredstva, večji poudarek pa je bil namenjen olajšavam za vlaganja v raziskave in razvoj. ZDDPO-2 pa vsebuje določene rešitve, ki na drug bolj nevtralen način olajšujejo davčni položaj vseh zavezancev; kot na primer nižjo splošno davčno stopnjo ter stopnjo za obdavčitev dohodkov na viru in ugodnosti pri ugotavljanju davčne osnove. Zaradi znižanja davčnih stopenj ostaja na razpolago več dohodka za investiranje.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

V letu 2008 je bila na podlagi pobud gospodarstva za ponovno uvedbo davčnih investicijskih olajšav ustanovljena medresorska projektna skupina za preučitev zahteve za ponovno uvedbo davčnih olajšav za razvojne investicije. Po odzivih gospodarstva naj bi se namreč z ukinitvijo davčnih olajšav za vlaganja v osnovna sredstva davčna obremenitev podjetij, ki se po Zakonu o gospodarskih družbah uvrščajo med mikro in majhna podjetja znatno povečala, ker so le ta premajhna, da bi bila sposobna vlagati v raziskave in razvoj, zato ne izkoriščajo obstoječih davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Ob upoštevanju več vidikov je medresorska projektna skupina predlagala ponovno uvedbo davčne olajšave za določene investicije. Z novelo ZDDPO-2B je bila za leto 2008 uveljavljena investicijska olajšava za določeno opremo in neopredmetena sredstva v višini 20% investiranega zneska, vendar največ 20.000 eurov in sicer za leto 2008 tudi za tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V. Z novelo ZDDPO-2C je bil z veljavnostjo od 1.1.2008 povišan odstotek olajšave na 30 % investiranega zneska, vendar največ 30.000 eurov in tudi podaljšano prehodno obdobje na leti 2009 in 2010 za tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V. Dodatno pa je bilo določeno prehodno obdobje za leta 2008, 2009 in 2010 za koriščenje olajšave tudi za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza emisijskim zahtevam EURO IV.

Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije sta konec leta 2011 na Ministrstvo za finance naslovili pobudo za podaljšanje prehodnega obdobja.

V skladu s 55.a členom ZDDPO-2 lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva, vendar ne več kot 30.000 eurov in največ v višini davčne osnove. Pri tem se med opremo ne štejejo:

  • pohištvo in pisarniška oprema ter
  • motorna vozila.

Ne glede na navedeno se za olajšavo lahko kvalificirajo:

  • osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon
  • avtobusi na hibridni in električni pogon
  • tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI
  • računalniška oprema.

Zaradi upočasnjenega razvoja ekoloških tovornih motornih vozil v letu 2011 na trgu ni bilo mogoče kupiti tovornega motornega vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Enako dinamiko razvoja se pričakuje tudi v letih 2012 in 2013. Na trgu pa obstajajo tovorna motorna vozila standarda EURO V in EURO EEV, ki je izboljšan standard v primerjavi z EURO V.

Vir: UKOM

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja