Go to Top

Stroški poslovanja podjetja znižujejo dobiček!

Stroški poslovanja podjetja

Stroški poslovanja podjetja so pomembni, saj njihova količina, vrednost, vpliva tako na višino poslovnega dobička podjetja kot tudi na davek od dobička. Kako so opredeljeni stroški poslovanja podjetja? V tokratnem članku se bomo posvetili predstavitvi stroškov materiala in storitev, ki jih običajno uveljavljajo majhne in mikro družbe ter samostojni podjetniki. Stroški poslovanja podjetja se knjižijo v poslovne knjige na podlagi verodostojne knjigovodske listine. Največkrat je to prejet račun od prodajalca materiala, blaga ali storitev. Mimogrede, v našem podjetju delujejo odlični računovodski in davčni svetovalci. V kolikor bi potrebovali svetovanje, nas kontaktirajte na 01/600-1530 ter se dogovorite za termin plačljivega svetovanja.

Ustanovite podjetje na DATA točki! Pokličite 01/600-1530!

Kako so opredeljeni stroški?

Stroške po Slovenskih računovodskih standardih (SRS2016) opredeljujeta standard 12 Stroški materiala in storitev ter standard 13 Stroški dela in stroški povračil. Odhodki, ki sicer tudi znižujejo dobiček so določeni v standardu 15. Amortizacija kot strošek je predpisana znotraj standarda 1 Opredmetena osnovna sredstva. Stroški rezervacij so prepoznani kot stroški poslovanja podjetja na podlagi standarda 10.

Uporabite kalkulator za informativni izračun plače!

računovodsko svetovanje

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

Stroški materiala

Stroški materiala se med stroški poslovanja podjetja kažejo kot:

 • Stroški materiala vsebujejo surovine, osnovni material ter kupljene polproizvode;
 • Stroški pomožnega materiala;
 • Stroški energije;
 • Stroških nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev;
 • Odpis drobnega inventarja in embalaže;
 • Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik;
 • Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature;
 • Drugi stroški materiala.

Lastnost materialnih stroškov je poraba znotraj poslovnega leta in s tem vplivanje na znižanje poslovnega izida podjetja.

Preberite tudi – Koliko znašajo prispevki za s.p. v letu 2022?

Stroški storitev

Stroške storitev med stroški poslovanja podjetja ločujejo:

 • Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev (podizvajalci):
 • Stroški transportnih storitev;
 • Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem;
 • Stroški najemnin;
 • Povračila stroškov redno zaposlenih v zvezi z delom (službena potovanja);
 • Stroški plačilnega prometa, stroški različnih bančnih storitev, stroški poslov in zavarovalne premije;
 • Stroški intelektualnih in osebnih storitve;
 • Stroški sejmov;
 • Stroški marketinga, reklame;
 • Stroški reprezentance (pogostitev poslovnih partnerjev in poslovna darila, davčno priznan odhodek le 60%);
 • Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo samostojne dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, honorarne pogodbe, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, itd.);
 • Stroški drugih storitev (obratovalni stroški, komunalne storitve, stroški študentskega dela, mobilna in navadna telefonija, poštne storitve itd.).

Letni dopust 2022 – kaj morate vedeti glede dopusta?

Vpliv stroškov na davek od dobička

Praviloma so vsi stroški poslovanja podjetja tudi davčno priznani odhodki, v kolikor so porabljeni za opravljanje dejavnosti. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 29. členu navaja, da so davčno nepotrebni odhodki tisti, ki:

 • niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti;
 • imajo značaj privatnosti;
 • niso skladni z običajno poslovno prakso (v posamezni dejavnosti, glede na pretekle izkušnje).

Dodatno so v 30. členu ZDDPO-2 določeni davčno nepriznani odhodki, ki med drugim izločujejo:

 • stroške, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost (lastnikov in povezanih oseb);
 • stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;
 • kazni, ki jih izreče pristojni organ;
 • obresti:
  • od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev;
  • od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v državah ali jurisdikcijah, ki imajo ugodnejšo obdavčitev dobička (t.i. davčne oaze).

Samostojni podjetniki, ki so prijavili izbrano obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov (normiranci), ne vodijo poslovnih knjig v širšem pomenu, zato evidentiranje stroškov ni predpisano. Vsekakor menimo, da je smiselno, da podjetnik ve kako stroški poslovanja podjetja vplivajo na njegov dejanski zaslužek, dobiček iz poslovanja.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja