Go to Top

Povezane osebe v davčni zakonodaji

Povezane osebe – opredelitev

Povezane osebe so omenjene v skorajda celotni davčni zakonodaji. Opredeljene so kot fizične osebe ali kot pravne osebe. Pomembno je, da pri poslovanju poznamo definicijo, kdo so povezane osebe, saj obstajajo določene omejitve pri poslovanju z njimi.

Obračunajte si plačo!

Povezane osebe – fizične osebe

Potrebujete zanesljivo davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Fizične osebe štejejo kot povezane osebe po Zakonu o dohodnini, v kolikor gre za družinskega člana, torej zakonca (izven-zakonskega partnerja), prednika ali potomca ter zakonca prednika ali potomca oziroma njegovega zakonca, brate, sestre, polbrate, polsestre ter posvojence in posvojitelje.

Prav tako se med povezane osebe štejejo tudi druge osebe, ki nadzirajo drugo osebo. To je v primeri, kadar ima oseba lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Pri izplačilih dohodkov med povezanimi osebami se kot podlaga za ugotovitev višine davčne osnove uporabljajo primerljive tržne cene

Samostojni podjetniki prenose tako sredstev kot tudi odtujitve ali pridobitve sredstev štejejo kot transakcije povezane osebe.

Povezanost oseb močno vplivajo tudi na obdavčitev s. p., saj skupni promet ne sme preseči zakonskih limitov, a le, če opravljajo enako dejavnost.

računovodsko svetovanje

Povezane osebe – pravne osebe

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah štejemo, da so povezane osebe družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

  • ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
  • je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
  • so koncernske družbe;
  • sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali
  • so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Definicije za povezane osebe pri družbah so dodatno pojasnjene tudi v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, kjer se ločujejo še rezidenti in nerezidenti. Družbe morajo jasno opredeliti svoje povezane osebe tako pravne kot fizične osebe, ker je potrebno posvetiti posebno pozornost na medsebojne transakcije. V kolikor medsebojno sodelovanje povezanih družb poteka po enakih cenah kot z drugimi partnerji, torej po tržnih cenah, potem ni posebnosti.

V kolikor pa vrednosti izmenjave blaga in storitev odstopajo od običajnega, potem je potrebno izračunati primerljive tržne cene za pravilno obdavčitev posamezne družbe. Za to imamo poseben Pravilnik o transfernih cenah, kjer so določene metode vrednotenja cen za povezane osebe. Ločimo:

  1. metodo primerljivih prostih cen;
  2. metodo pre-prodajnih cen;
  3. metodo dodatka na stroške;
  4. metodo porazdelitve dobička; ali
  5. metodo stopnje čistega dobička.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Obresti med povezanimi osebami

Posebna pravila so zapisana tudi za obresti na dana posojila povezanim osebam. Tudi za te primere imamo Pravilnik o priznani obrestni meri, na podlagi katere izračunamo stopnjo obrestne mere ob času odobritve posojila. Obrestna mera je sicer lahko nižja, vendar mora v tem primeru zavezanec dokazati, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri, ki je nižja od priznane obrestne mere po tem odstavku, tudi posojilojemalcu, ki ni povezana oseba.

Želim se prijaviti na e-novice

Kljub zapisanemu pa se vse obresti med povezanimi osebami ne štejejo kot odhodek. V kolikor posojila presegajo štirikratnik zneska deleža te osebe v družbi, potem obresti od presežka posojil ne znižujejo davčne osnove, od katere se plačuje davek na dobiček. Izjema je določena, če zavezanec dokaže, da bi enako posojilo dobil tudi od drugega posojilodajalca, nepovezane osebe.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja