Go to Top

Registracija blagovne znamke – zakaj in kako?

Blagovna znamka je pravica, ki omogoča razlikovanje storitev ali produktov vašega podjetja od storitev/izdelkov drugega podjetja. Ločuje vas torej od konkurence in poskrbi, da ste med potencialnimi strankami bolj prepoznavni. Registracija blagovne znamke je precej enostavna in razmeroma poceni, zahteva pa le nekaj preprostih korakov.

Kaj sploh je blagovna znamka?

Blagovna oziroma storitvena znamka je vrsta industrijske lastnine. Je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, 3D podobe ali kombinacije barv.

registracija blagovne znamkeRegistracija blagovne znamke daje njenemu imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Kot pojasnjujejo na Uradu za intelektualno lastnino, pa registrirana znamka ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Kako poteka registracija blagovne znamke?

Registracija blagovne znamke se začne s prijavo pri Uradu za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, (tuji samo prek zastopnika). Če pri odločitvi za registracijo blagovne znamke potrebujete nasvet, vam nudimo pravno svetovanje.

Oddaja prijave

Zahtevo za registracijo znamke se poda na predpisanem obrazcu (obrazec SIPO Z-1). Izbrati morate tudi seznam blaga oziroma storitev, ki jih znamka označuje (proizvodi in storitve v tem seznamu morajo biti razvrščeni v skladu z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev - Nicejsko klasifikacijo) in prikaz znaka. Pripraviti ga morate v petih izvodih v črno-beli ali barvni tehniki. Priložiti morate tudi potrdilo o plačilu prijavne pristojbine in pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena prek njega.

Formalni preizkus

Sledi formalni preizkus, v katerem urad ugotavlja, ali prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini prijave znamke. Če ugotovi pomanjkljivosti, pozove prijavitelja, da jih odpravi, in če ta to stori, nadaljuje s postopkom.

Vsebinski preizkus

Po opravljenem formalnem preizkusu prijave urad preveri, ali je ob upoštevanju absolutnih razlogov za zavrnitev znamke (42. in 43. člen Zakona o industrijski lastnini) prijavljeni znak mogoče registrirati kot znamko. Registracija blagovne znamke je namreč lahko tudi zavrnjena. V katerih primerih?

Po objavi znamke lahko imetnik prejšnje znamke v treh mesecih od dneva objave vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke. O vloženem ugovoru urad obvesti prijavitelja znamke. Na podlagi navedb iz ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja preveri utemeljenost ugovora.

Urad znamko registrira

Če ugovor zoper registracijo znamke ni bil vložen ali urad ugotovi, da je neutemeljen, pozove prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo znamke za prvih deset let. Po prejemu predpisane pristojbine izda odločbo o registraciji znamke, podatke o znamki pa objavi v Biltenu za industrijsko lastnino. Tako je registracija blagovne znamke opravljena.

Stroški registracije minimalno 250 evrov

Registracija blagovne znamke seveda ni brezplačna. Višina pristojbin je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije, v katere se razvršča zadevno blago oziroma storitev. Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije znaša 100 evrov, za vsak nadaljnji razred pa še 20 evrov. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 evrov, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 evrov. Skupni minimalni stroški znašajo torej 250 evrov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja