Go to Top

Računovodski izraz – Kateri je vaš najljubši?

Računovodski izraz je del komunikacije, ki jo dnevno uporabljajo izkušeni računovodje

računovodski izrazRačunovodski izraz je del komunikacije. Zato so naši računovodski svetovalci pripravili seznam najbolj pogostih. Računovodski izraz od S do Z je tema zadnjega dela našega računovodskega slovarja. Začnimo s stroški – ob podpori računovodskega servisa Data jih bo ravno prav, da boste beležili poslovni uspeh.

Stroški

neto (brez DDV) prejeti računi za storitve ali izdelke pri zavezancih za DDV in bruto (z DDV) prejeti računi za nezavezance za DDV.

Imate vprašanje o davkih? Zastavite ga našim davčnim svetovalcem.

Stroški amortizacije – izvirni stroški, ki so povezani s strogo doslednim prenašanjem vrednosti amortiziranih opredmetenih osnovnih sredstev in amortiziranih neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Stroški dela – izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in podobne zneske v kosmatih velikostih, pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del kosmatih zneskov.

Stroški izposojanja – obresti in drugi stroški v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev porabljenih za pridobitev zalog.

Stroški materiala – stroški osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov delov goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni stroški materiala, ki izhajajo iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so stroški porabljene energije.

Stroški raziskovanja – stroški izvirnega in načrtovanega preiskovanja, ki se opravlja v upanju da bo pripeljalo do novega znanstvenega ali strokovnega znanja in razumevanja.

Stroški razvijanja – stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja v načrt ali projekt proizvajanja novih ali bistveno izboljšanih proizvodov ali storitev, preden se začne njihovo proizvajanje oziroma opravljanje za prodajo.

Stroški storitev – stroški prevoznih storitev proizvajalnih stopenj, ki jih opravijo drugi, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, najemnin, zavarovalnih premij.  Storitev plačilnega prometa in podobni stroški v širšem pomenu pa tudi stroški dajatev, ki niso odvisne od poslovnega izida in niso povezane s plačami.  Pa tudi stroški obresti. Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu pogodbah o avtorskem delu.  Oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij razen iz delovnega razmerja nastalih s fizičnimi osebami.

Vam manjka znanja o osnovah računovodstva?

Udeležite se seminarja Abeceda poslovanja, kjer se boste seznanili z osnovami računovodstva in znan vam bo skoraj vsak računovodski izraz!

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Trgovsko blago – kupljeni proizvodi, namenjeni prodaji.

Uskupinjeno odvisno podjetje – podjetje, v katerem ima obvladujoče podjetje prevladujoč kapitalski delež ali prevladujoč vpliv iz drugih razlogov in ki vstopa v skupino za katero se sestavljajo skupinski računovodski izkazi.

Ustanovitveni vložek  – znesek, ki ga ustanovitelj zagotovi organizaciji z ustanovitvenim aktom kot trajni vir sredstev. Ustanovitveni vložek se praviloma lahko poveča ali zmanjša le na podlagi ustanoviteljeve odločitve ali na podlagi zakona. Kot ustanovitveni vložek se ne štejejo sredstva, ki jih ustanovitelj z ustanovitvenim aktom zagotovi za pokrivanje izbranih stroškov poslovanja. Ustanovitveni vložek ni obveznost do ustanovitelja, temveč je namensko premoženje. Ustanovitveni vložek se pojavlja le pri ustanovah (fundacijah) ali drugih organizacijah, ki imajo namensko premoženje določeno z zakonom.

Uvozne dajatve – carina pri uvozu, vstopni davek na dodano vrednost in morebitne druge dajatve pri nabavi.

Varščina – zastavljena nadomestna stvar, ki jo dá dolžnik upniku v zagotovilo, da bo izpolnil svoje obveznosti.

Vam manjka znanja o osnovah računovodstva?

Udeležite se seminarja Abeceda poslovanja, kjer se boste seznanili z osnovami računovodstva in znan vam bo skoraj vsak računovodski izraz!

Vrednostni papir (vrednostnica) – listina, s katero se izdajatelj zaveže izpolniti zapisano obveznost do njenega zakonitega imetnika. Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi: Vrednostni papirji, ki so predmet kupoprodaje na borznih sestankih.

Zaloge – sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja.

Zaposlenec (delavec) – fizična oseba, ki je v delovnem razmerju pri podjetju.

Zunanja knjigovodska listina – knjigovodska listina sestavljena zunaj podjetja, v katerem je podlaga za knjigovodsko obravnavanje podatkov, to je pri drugi pravni ali fizični osebi.

Storitve knjigovodstva in računovodstva pri nas podpira več kot 40 izkušenih strokovnjakov. Prizadevamo si uresničiti podjetnikove cilje, svetovati na področju financ in davkov, načrtovati investicije, optimizirati davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnino in podobno. Naučimo pa vas tudi, kako si lahko sami vodite enostavno knjigovodstvo. Takrat vam bo prišel prav vsak računovodski izraz.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Pripravili: računovodski svetovalci podjetja Data, d.o.o.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja