Go to Top

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe  je pojasnil DURS-a.

Dobiček komanditne družbe ZGD (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, s spremembami)

Dobiček komanditne družbe (v nadaljevanju: k.d.), ki se pripiše kapitalskemu deležu komplementarja ali komanditista, se obdavči kot dividenda. To pomeni  skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF in 75/12).

Dobiček družbe z neomejeno odgovornostjo

Pojasnilo glede obdavčitve družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo s številko 4210-151/2010, z dne 16. 12. 2010, ki je objavljeno na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije, se lahko smiselno uporabi tudi za obdavčitev dohodkov (dividend).  Ddružbeniki  komanditne družbe ki so komplementarji, v primeru komanditistov pa le v primeru in obsegu, v katerem se njihov delež dobička družbe pripiše njihovemu kapitalskemu deležu.  (tj. praviloma v primeru, ko komanditist svojega v družbeni pogodbi določenega vložka še ni v celoti vplačal, ali je bil njegov kapitalski delež zmanjšan zaradi pretekle izgube in se posledično dobiček, ki mu pripada skladno z določbami  ZGD (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, s spremembami) najprej nameni za pokritje razlike do zneska njegovega v družbeni pogodbi določenega vložka).

V primeru, ko se komanditistu njegov delež pri dobičku izplača, se to izplačilo obdavči kot dividenda po tretjem odstavku 90. člena ZDoh-2.

Pri izplačilu dobička k.d. komanditistu se šteje, da je dohodek dosežen, ko je ta izplačan.

Pri tem velja opozoriti, da dohodek iz naslova pripisa dobička kapitalskemu deležu komplementarja in izplačilo dobička komanditistu, nista dosežena sočasno. Šteje se, da je pripis dobička h deležu komplementarja v skladu z določbo tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2 dosežen ob pripisu, to je ko je potrjeno oziroma sprejeto letno poročilo. Dobiček, ki se komanditistu lahko izplača. Primer;  ko komanditist svoj vložek dejansko plača ali ko pripisani deleži na dobičku dosežejo njegov, v pogodbi določeni vložek,  pa je dosežen na dan izplačila.

Vir: DURS 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja