Go to Top

Financiranje – Lastniško in kvazi lastniško

Financiranje investicij ali rednega poslovanja je vprašanje, s katerim se podjetja dnevno soočajo. SID banka v odgovor na potrebe podjetij širi nabor instrumentov v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) ter uvaja lastniško in kvazi lastniško financiranje. Prednost take oblike financiranja je, da podjetja pridejo do sredstev brez potrebnih zavarovanj. Višina konvertibilnega posojila SID banke znaša 75.000 EUR, neposredne naložbe pa med 100.000 in 600.000 EUR, vendar največ do 1,2 milijona EUR.

Cilj programa je s finančnimi sredstvi podpreti podjetja v semenski fazi in fazi zagona ter s tem prispevati k nastanku novih in uspešnih podjetij.

Informativni izračun dohodnine

Katerim podjetjem je namenjeno financiranje?

Do financiranja je upravičeno mikro in malo podjetje oblikovano kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali komanditna družba.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Kakšno podjetje lahko pridobi financiranje?

Financiranje lahko pridobi podjetje, ki:

 1. ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model,
 2. izkazuje potencial rasti in razvoja,
 3. ob oddaji vloge za financiranje posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije,
 4. ima na dan oddaje vloge za financiranje najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas,
 5. ni nastalo z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let,
 6. ne kotira na borzi,
 7. še ni delilo dobička,
 8. nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor,
 9. ne šteje za podjetje v težavah in ni povezano z osebo, ki šteje za podjetje v težavah,
 10. nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti do Republike Slovenije po Zakonu o finančni upravi,
 11. nima statusa socialnih podjetij po Zakonu o socialnem podjetništvu (Ur. l. RS št. 20/2011),
 12. izpolnjuje dodatne kriterije, ki jih določi Izvajalec programa.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Oblike financiranja

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Financiranje se izvaja v dveh oblikah, in sicer kot:

 1. konvertibilno posojilo ali,
 2. naložba v lastniški kapital.

Financiranje v obliki konvertibilnega posojila

Karakteristike konvertibilnega posojila so:

 1. znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 EUR ter se črpa v treh enakih tranšah,
 2. ročnost do 5 let z možnostjo podaljšanja za 2 leti,
 3. moratorij znaša 3 leta z možnostjo podaljšanja za 2 leti,
 4. brez zavarovanj,
 5. pogodbena obrestna mera je fiksna in predstavlja tehtano vrednost, ki je sestavljena iz 0% obrestne mere za ⅔ sredstev kredita (sredstva EKP) ter 12% obrestne mere za ⅓ sredstev (sredstva Izvajalca programa). Obrestna mera na letni ravni tako znaša fiksno 4,0%,
 6. drugi pogoji, skladno s programom in pogoji Izvajalca.

Pravni nasvet

Financiranje v obliki naložbe v lastniški kapital

Karakteristike naložbe v lastniški kapital so:

 1. znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000 EUR in največ 600.000 EUR, v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000 EUR,
 2. odobren znesek naložbe v lastniški kapital se praviloma črpa v 4 enakih tranšah. Skrajni rok za črpanje vseh tranš je 12 mesecev od dneva odobritve financiranja,
 3. trajanje naložbe v lastniški kapital je praviloma do 10 let,
 4. brez zavarovanj,
 5. upravičeno le podjetje, ki ima ob oddaji vloge za financiranje najmanj v obliki pisma o nameri že zagotovljen dodatni kapitalski vložek s strani enega ali več zasebnih investitorjev,
 6. velja načelo „pari passu“ (enake obravnave) med investitorji,
 7. drugi pogoji, skladno s programom in pogoji Izvajalca.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja