Go to Top

Nelojalna konkurenca: dajanje podatkov o drugem podjetju, če ti škodijo njegovemu ugledu

Konkurenčno pravo ureja področje varovanja konkurence dejavnosti na trgu. Regulira dejanja, ki neupravičeno omejujejo konkurenco oziroma so v nasprotju s tržnimi običaji (tj. nelojalna konkurenca).

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Znate izstaviti račun?

Več informacij

Področje konkurenčnega prava ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1).

Temeljna ideja konkurenčnega prava je monopol. Monopol je prevladujoči položaj na trgu. Monopol ni prepovedan, prepovedana pa je njegova zloraba. S tržno močjo monopola pa so lahko oškodovani potrošniki. Kršitve nadzira Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK).

Prijava na izobraževanje

Prepoved omejevalnih sporazumov

Sporazumi med podjetji, ki imajo za cilj preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, so nični. Najpogosteje gre za:

 • neposredno ali posredno določanje nakupne ali prodajne cene,
 • omejevanje ali nadziranje proizvodnje, prodaje, tehničnega napredka ali naložbe,
 • določanja neenakih pogojev za primerljive posle, če je s tem sopogodbenik postavljen v konkurenčno slabši položaj,
 • zahtevo sklenjene pogodbe, da sopogodbeniki sprejmejo še dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom te pogodbe;
 • razdelitev trga ali virov nabave med udeleženci.

nelojalna konkurencaTo pa ne velja za sporazume majhnega pomena. To so sporazumi med podjetji, katerih skupni tržni delež na nobenem od upoštevnih trgov skupaj z drugimi podjetji v skupini ne presega:

 • 10 odstotkov, kadar gre za podjetja, ki delujejo na isti stopnji proizvodnje ali trgovine (»horizontalni sporazumi«),
 • 15 odstotkov, kadar gre za podjetja, ki delujejo na različnih stopnjah proizvodnje ali trgovine (»vertikalni sporazumi«),
 • 10 odstotkov, kadar gre za mešane horizontalno-vertikalne sporazume ali kadar je težko opredeliti, ali gre za horizontalni ali vertikalni sporazum.

Prijava na izobraževanje

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Preprečevanje koncentracije podjetij

Prepovedane so koncentracije, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco, zlasti kot posledica ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja. Za koncentracijo gre pri trajnejših spremembah kontrole nad podjetjem, in sicer:

 • pri združitvi dveh ali več predhodno neodvisnih podjetij ali delov podjetij,
 • kadar ena ali več fizičnih oseb, ki že obvladuje najmanj eno podjetje, ali kadar eno ali več podjetij z nakupom vrednostnih papirjev ali premoženja, s pogodbo ali kako drugače pridobi neposredno ali posredno kontrolo nad celoto ali deli enega ali več podjetij ali
 • kadar dve ali več neodvisnih podjetij ustanovi skupno podjetje, ki opravlja vse funkcije samostojnega podjetja z daljšim trajanjem.

Prepoved nelojalne konkurence

Nelojalna konkurenca je dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu.

Prijava na izobraževanje

Kot dejanje nelojalne konkurence po prejšnjem odstavku se štejejo predvsem:

 • dajanje podatkov o drugem podjetju, če ti škodijo ali utegnejo škoditi ugledu in poslovanju drugega podjetja;
 • prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga;
 • dejanja, usmerjena v prekinitev poslovnega razmerja med drugimi podjetji ali k preprečevanju ali oteževanju takih razmerij;
 • neupravičeno neizpolnjevanje ali razdiranje pogodb s kakšnim podjetjem, da bi se sklenila enaka ali podobna pogodba z drugim podjetjem;
 • neupravičena uporaba imena, firme, znamke ali kakšne druge oznake drugega podjetja, ne glede na to ali je slednje dalo soglasje, če se s tem ustvari ali utegne ustvariti zmeda na trgu;
 • dajanje ali obljubljanje daril, premoženjske ali drugačne koristi drugemu podjetju, njegovemu delavcu ali osebi, ki dela za drugo podjetje, da bi se darovalcu omogočila ugodnost v škodo kakšnega podjetja;
 • nepooblaščena uporaba storitev trgovskega potnika,
 • protipravno pridobivanje poslovne tajnosti drugega podjetja ali neupravičeno izkoriščanje zaupne poslovne tajnosti drugega podjetja.

Če je z zgornjimi dejanji komu storjena škoda, ta lahko zahteva odškodnino po pravilih obligacijskega prava.

Morda vas zanima tudi: Nelojalna konkurenca: Konec začasnih prepovedi opravljanja dejavnosti?

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja