Go to Top

Kako do gradbenega dovoljenja?

Pred vsako gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo, odstranitvijo objekta ali spremembo namembnosti je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Izjema velja za enostavne objekte – konstrukcijsko nezahtevne objekte, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki niso namenjeni prebivanju in niso objekti z vplivi na okolje.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Kako do gradbenega dovoljenja?Pred pričetkom postopka je smiselno preveriti, ali je na parceli na kateri se namerava izvesti gradnja, nameravana gradnja sploh dopustna. Informacije o tem je mogoče dobiti pri pristojni občini, z vpogledom v prostorski akt občine ali s prošnjo za izdajo lokacijske informacije, iz katere so razvidni podatki o dopustnosti gradnje. Priporočljivo je tudi preveriti, ali je predmetna parcela morebiti varovana na podlagi posebnega predpisa oziroma ali je treba pred začetkom gradnje pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev.

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja je pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve dolžan vložiti investitor. Pristojni upravni organ je upravna enota, na katere območju leži nepremičnina, ki je predmet gradnje, za objekte državnega pomena pa Ministrstvo za okolje in prostor.

V zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih bodo potekali priključki na infrastrukturo (če se objekt nanjo priključuje), priložiti pa je potrebno tudi najmanj dva izvoda projekta, ki ga investitor naroči pri projektivnem podjetju, izdela pa ga lahko pooblaščeni projektant, ki ima pri Zbornici za arhitekturo in prostor (ZAPS) ali Inženirski zbornici Slovenije (IZS) pridobljeno pooblastilo za projektiranje. Če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo in nadzidavo, je treba navesti tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za objekte, zgrajene pred 31. decembrom 1966.

Imate pravno vprašanje? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Ker je pravica graditi pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, mora biti ta urejena še pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja. Izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, lahko pridobi upravni organ sam. Če pravica graditi še ni vpisana v zemljiško knjigo, pa je investitor dolžan dokazilo o pravici graditi predložiti sam. To je lahko:

  • notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini,
  • pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali
  • druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini.

Vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (konstrukcijsko manj zahteven objekt) ni treba priložiti projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, temveč se izpolni poseben obrazec za vlogo, vlogi se priloži še soglasja pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Izdaja in veljavnost gradbenega dovoljenja

Če bo vložena zahteva stranke utemeljena in popolna, bo pristojni upravni organ izdal gradbeno dovoljenje – odločbo, s katero bo dovolil gradnjo in določil konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Z gradnjo na podlagi gradbenega dovoljenja je potrebno pričeti v določenem roku po pravnomočnosti le-tega, sicer bo dovoljenje prenehalo veljati. V primeru zahtevnega objekta je ta rok tri leta, v primeru manj zahtevnega objekta dve leti, v primeru enostavnega objekta pa eno leto po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. V času veljavnosti se na zahtevo stranke veljavnost dovoljenja lahko podaljša, vendar največ za dve leti.

Če imate kakršnakoli pravno vprašanje se lahko obrnete na naše svetovalce na 01 600 15 30 ali jim pišete na data@data.si in vam bodo z veseljem pomagali pri vaših pravnih težavah.

Pripravila. Ana Marija Pavlovič

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja