Go to Top

Izvršnica – Kaj je in kako se uporablja?

Izvršnica

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se ta zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek. Predstavlja nepreklicno soglasje dolžnika, ki ga ta daje svojim bankam, da iz sredstev na njegovih bančnih računih izplačajo upniku znesek, ki je naveden na izvršnici. V slovenski pravni red je bila izvršnica uvedena v letu 2012, ko je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

Informativni izračun plače

Namenjena je lažjemu in učinkovitejšemu uveljavljanju terjatev. Kot dolžniki jo lahko izdajo le javni organi in gospodarski subjekti, ne pa tudi fizične osebe.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Vsebina izvršnice

Posebna oblika izvršnice kot dokumenta ni predpisana, nujno pa je, da vsebuje vse zakonsko določene elemente. Združenje bank Slovenije je sicer pripravilo obrazec izvršnice, vendar pa lahko stranki oblikujeta tudi svoj dokument.

Izvršnica mora obvezno vsebovati naslednje elemente:
– navedbo, da gre za izvršnico,
– davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
– davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
– v eurih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,
– dan dospelosti obveznosti,
– kraj in datum izdaje izvršnice,
– podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti, in
– notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

Kako se izvršnica uporablja v praksi?

Kot dolžniki lahko izvršnico izdajo le javni organi in gospodarski subjekti. Kot upniki pa jo lahko sprejmejo tudi fizične osebe. Dolžnik lahko upniku izvršnico izda in izroči prostovoljno. Običajno pa upniki izdajo izvršnice postavijo kot pogoj za sklenitev določenega posla. S tem se zavarujejo za primer, če jim dolžnik oziroma sopogodbenik dolga ne bi plačal pravočasno oziroma prostovoljno.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Dolžnik izvršnico, ki je potrjena z njegovim overjenim podpisom, izroči upniku. Upnik bo lahko na podlagi izvršnice zahteval poplačilo svoje terjatve neposredno pri banki dolžnika. Dolžnikovi banki jo lahko predloži v izplačilo v roku treh let po dospelosti obveznosti iz izvršnice. Preden banka dejansko izplača znesek iz izvršnice upniku, mora o tem obvestiti dolžnika.

Tudi če na računu dolžnika ni dovolj sredstev, je banka dolžna zadržati izvršnico in jo upniku izplačati, ko bodo na račun prispela sredstva.

Pravni nasvet

 

Ali lahko izvršnica nadomesti izvršbo?

Izvršnica ne more v celoti nadomestiti postopka izvršbe. Izvršnica namreč upniku omogoča le, da se poplača iz sredstev, ki jih ima dolžnik na bančnih računih in s katerimi lahko prosto razpolaga. Izvršba ima prednost pred izvršnico, zato se upnik z izvršnico ne more poplačati iz sredstev dolžnika, ki so na njegovih računih blokirana zaradi izvršbe.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja