Go to Top

Enostavno knjigovodstvo tudi za podjetnike začetnike?

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov je primeren zlasti za zavezance, ki bodo pri opravljanju dejavnosti presegli 80 % davčno priznanih odhodkov in bodo lahko izkoristili davčne olajšave za zaposlovanje, raziskave in razvoj, pri letni odmeri dohodnine pa tudi za vzdrževane družinske člane.

Davčna osnova je v tem primeru dobiček, ki se ugotavlja kot razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki. Od ugotovljene davčne osnove, tj. dobička, morajo zavezanci plačati akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pri izračunu akontacije dohodnine se upoštevajo stopnje dohodnine z davčne lestvice (16 %, 27 %, 41 % ali 50 %).

Knjigovodstvo

Računovodski servis z zavarovano odgovornostjo. Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zavezanci morajo voditi enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Za to lahko pooblastijo računovodski servis. Odločitev je na strani zavezancev.

Osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, morajo voditi poslovne knjige. Splošna pravila o računovodenju so v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki med drugim določa sistem vodenja poslovnih knjig (enostavno, dvostavno knjigovodstvo).

Pogoji za enostavno knjigovodstvo

Osebe z dejavnostjo vodijo poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva in skladno s slovenskimi računovodskimi standardi, če so v zadnjem poslovnem letu ustrezale dvem izmed naslednjih meril:

  • povprečno število delavcev ne presega tri,
  • letni prihodki so nižji od 50.000 evrov,
  • povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 evrov.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Enostavno knjigovodstvo tudi za podjetnike začetnike

Po sistemu enostavnega knjigovodstva lahko vodijo poslovne knjige tudi podjetniki začetniki, če povprečno ne zaposlujejo več kot treh delavcev. Poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva so:

  • knjiga prihodkov in odhodkov,
  • evidenca terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
  • knjiga ostalih terjatev in obveznosti,
  • register opredmetenih osnovnih sredstev.

Ne izpolnjujete meril za enostavno knjigovodstvo?

Osebe z dejavnostjo, ki ne izpolnjujejo meril za enostavno knjigovodstvo, ali tiste, ki ne izberejo enostavnega knjigovodstva, vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva so:

  • temeljni knjigi (dnevnik, glavna knjiga),
  • pomožne knjige (analitične evidence, register opredmetenih osnovnih sredstev).

Bi se želeli sami naučiti voditi knjige? ➡ Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo

Olajšave

Pri izračunu akontacije dohodnine lahko zavezanci upoštevajo splošno in posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane ter olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Olajšave lahko upoštevajo pod pogojem, da jim za posamezno davčno leto te niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, ali jim je bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav. V davčnem obračunu pa lahko uveljavljajo davčne olajšave, ki jih določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2), in sicer:

Izguba

Če so v davčnem obdobju odhodki večji od prihodkov, zavezanci ustvarijo davčno izgubo. S to izgubo lahko zavezanci v naslednjih letih (če bodo imeli dobiček) zmanjšujejo davčno osnovo. Z davčno izgubo lahko pokrijejo največ do 50 % davčne osnove. Če imajo na primer za leto 2014 davčno osnovo 100 evrov, iz preteklih let pa imajo še 200 evrov neizkoriščene davčne izgube, ki jo lahko prenesejo v naslednja leta oziroma jo pokrijejo z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih letih, lahko na račun preteklih davčnih izgub zmanjšajo davčno osnovo za leto 2014 največ na 50 evrov.

Več informacij o poslovanju ter o rokih in obveznostih, ki jih imajo podjetniki dobite na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja