Go to Top

Donatorstvo – kako donira fizična oseba, s. p. ali pravna oseba?

Donatorstvo – pri donacijah ne smemo pričakovati protiusluge

Donatorstvo oz. donacija je brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali v naravi, ki ga organizacija prejme od fizične ali pravne osebe. Kako sestaviti donatorsko pogodbo? Donatorstvo oz. donacije – kakšen je davčni vidik?

Informativni izračun plače

Donatorstvo – kaj je?

Donatorstvo oz. donacija se definira kot brezpogojno plačilo oz. prispevek v denarju ali v naravi, ki ga prejme organizacija. To je lahko od fizične ali pravne osebe. Pri tem organizacija, ki prejme donacijo, nima obveznosti vračila, prav tako donacija ni plačilo za proizvode ali storitve. O donaciji je govora zgolj, ko podjetje ali podjetnik podari denarna sredstva določeni organizaciji, pri tem pa ne pričakuje nobene protiusluge. Namen donacije je finančna podpora splošnih družbenih koristi, kot so humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne organizacije.

podjetniško svetovanje

Donatorstvo – donatorska pogodba

Slovenski pravni red donatorske pogodbe ne opredeljuje. Zato je zelo pomembno, da prejemnik donacije in donator v pogodbi določita čim bolj natančne zahteve in obveznosti, ki jih pričakujeta drug od drugega.

Donatorska pogodba naj bi vsebovala vsaj naslednje elemente:

  • naziv, sedež ali bivališče prejemnika;
  • naziv, sedež ali bivališče donatorja;
  • predmet pogodbe – v primeru denarnega zneska dogovorjena višina zneska, v primeru donacije predmeta oziroma storitve pa čim bolj podroben opis;
  • datum prenosa sredstev z donatorja na prejemnika donacije;
  • obveznost prejemnika donacije – določeno mora biti, zakaj in kje bo prejemnik porabil donirana sredstva, v kakšnem časovnem obdobju ipd.;
  • kraj in datum podpisa pogodbe.

Spremembe pogoja PCT – kje po novem ni več zahtevan?

Donatorstvo – davčni vidik

V skladu s 30. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) so donacije davčno nepriznan odhodek. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki lahko sredstva, ki so jih donirali uveljavljajo kot davčno olajšavo. Zakon o dohodnini v 66. členu (ZDoH-2) in ZDDPO-2 v 59. členu določata, da se za dane donacije davčna olajšava priznava pod naslednjimi pogoji:

  • donacija se prizna kot davčna olajšava za sredstva, dana v denarju ali naravi;
  • donacija se prizna kot olajšava do zenska 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošnokoristne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnostih kot nepridobitnih;
  • kot dodatna davčna olajšava se donacija prizna do zneska 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, če je dana prostovoljnim društvom, ki so ustanovljene za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene (morajo biti navedene kot nepridobitne dejavnosti).

Davčni zavezanec ima dodatno možnost. V primeru, če olajšave v višini 0,2 % obdavčenega prihodka, ne more koristiti ali uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese. To lahko koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih. Če imate dodatna vprašanja glede davkov, vam lahko ponudimo davčno svetovanje.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Donatorstvo pravne osebe ali samostojnega podjetnika fizični osebi

Donatorstvo oziroma donacija pravne osebe ali samostojnega podjetnika fizični osebi pomeni, da mora donator glede donacije obvestiti FURS ter odvesti akontacijo dohodnine (25 %). Donator in prejemnik se lahko medsebojno dogovorita, če bo akontacija upoštevana v sami donaciji ali pa bo moral donator akontacijo odvesti dodatno. Ob izračunu dohodnine prejemniku je na ta način donacija že vključena med prihodke prejemnika ter tako FURS na podlagi vseh skupnih prihodkov prejemnika izračuna davčno obveznost. V tem primeru pravna oseba ali samostojni podjetnik tudi ne moreta uveljavljati davčne olajšave pri izračunu davčne osnove za obdavčitev dobička, saj gre za davčno nepriznan odhodek. Obravnava donacije kot darilo fizični osebi je do višine 42 evrov neobdavčljiva z dohodnino.

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Donatorstvo fizičnih oseb organizacijam

Fizične osebe se lahko odločijo za donatorstvo nepridobitnim organizacijam. To lahko med drugim storijo tako, da se odločijo za donatorstvo do skupno 1 odstotka svoje dohodnine. To velja od letos naprej, prej je bilo možno donirati 0,5 %. Izberejo lahko do največ deset organizacij, ki so na seznamu nepridobitnih organizacij ter ta del dohodnine namenijo kot donacijo. V primeru, da se donator ne odloči za donacijo, ta denar ostane v državnem proračunu. Fizične osebe po želji lahko donirajo tudi denar v dober namen, a to ne vpliva na znižanje njihove dohodnine.

FURS je nedavno objavil prejemnike dela dohodnine za leto 2020, prva izplačila so bila nakazana do konca septembra 2021.

Želim se prijaviti na e-novice

Donatorstvo fizične osebe fizični osebi

Donatorstvo se v primeru, da fizična oseba donira fizični osebi, šteje kot prenos premoženja in gre v tem primeru za darilo. Prejemnik v tem primeru plača davek na darila. Takšna darila se obdavčijo le v višini nad 5.000 evrov, razen pri nepremičninah (darila istega darovalca v enem letu se seštevajo). Prejemniku darila v višini do 5.000 evrov ni treba vložiti napovedi za odmero davka.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja