Go to Top

Geodetske storitve so nedvoumno povezane z rastjo v gradbenem sektorju

Geodetske storitve kot poslovna dejavnost - Podjetništvo | Data d.o.o.

 

SPOT

 

Slovenija je v lanskem letu z 2,2 odstotno mesečno rastjo v gradbenem sektorju ponaša z največjo rastjo med članicami EU. Rast v tem sektorju pomeni dobro napoved tudi za pomožne in sorodne storitve, kot so tudi geodetske storitve. K porastu povpraševanja po tej dejavnosti zna pripomoči tudi prihajajoča sprememba zakonodaje. Več o temu si preberite na v prispevku Gradbeni zakon v uporabi z junijem 2018.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Tako Vam bomo približali geodetske storitve kot dejavnost in kaj je potrebno imeti urejeno za opravljanje te dejavnosti.

Geodetske storitve vključujejo…

Pod geodetsko dejavnost si na splošno predstavljamo geodetske meritve in opazovanja, ter druge postopke potrebne za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru ter razmejevanje nepremičnin in meritve za tehnične namene. Tako geodetske storitve lahko vključujejo storitve kot so npr. ureditev, označitev ali izravnava mej, spremembe dejanske rabe zemljišč, komasacije, zakoličevanje objektov, pomoč pri parcelaciji, izdelavo načrtov in izdelave elaboratov za vpis v kataster stavb ali komunalnih naprav.

Potrebujte pravno pomoč?
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Geodetske storitve in sodelovanje odgovornega geodeta

Opravljanje večine gradbenih dejavnosti, kot so tudi geodetske storitve, zahtevajo zagotovitev sodelovanja z odgovornim geodetom. Ta predstavlja osebo, ki odgovarja za strokovno opravljeno delo. Odgovorni geodet mora kot posameznik odgovarjati geodetskemu podjetju za vsak izdelek oziroma delo, ki ga je opravil sam ali potrdil s svojim podpisom in žigom. Tako tudi jamči, da so bile geodetske storitve opravljene v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.

Odgovorni geodet mora biti vpisan v t.i. »Imenik pooblaščenih inženirjev«, mora biti član Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in se izkazuje z geodetsko izkaznico.

Geodetske storitve

Vpis v »Imenik pooblaščenih inženirjev«, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije (IZS) zahteva tudi izpolnitev pogojev kot so zahteve glede u

strezne izobrazbe in delovnih izkušenj. Tako mora odgovorni geodet imeti vsaj magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju geodezije. Dovoljena je tudi visoka strokovna izobrazba geodetske smeri, pridobljeno po študijskih programih pred 19.10.2010, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj. Zadostuje tudi višja strokovna izobrazba geodetske smeri z višjo strokovno izobrazbo geodetske smeri.

Odgovorni geodet mora imeti tudi opravljen strokovni izpit iz geodetske stroke pri Inženirski zbornici Slovenije in se obvezno strokovno izobražuje, ki ga izvaja Inženirska zbornica Slovenije.

Geodetske storitve in zavarovanje odgovornosti

Geodetske storitve in njihovo opravljanje zahteva ureditev zavarovanja odgovornosti, ki bi utegnile nastati naročniku ali tretjim osebam zaradi opravljanja geodetske dejavnosti. Brez zavarovane odgovornosti podjetje ne sme opravljati svoje dejavnosti.

Zavarovanje mora kriti geodetske storitve in odgovornost ravnanja vseh oseb, ki za geodetsko podjetje opravljajo naloge odgovornega geodeta. Višina zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 10.000 EUR za posamezen zavarovalni primer oziroma 41.000 EUR za vse zavarovalne primere v zavarovalnem letu. Podjetje, ki opravlja geodetske storitve, to tudi izkazuje s sklenjeno zavarovalno polico.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Geodetske storitve in registracija primerne pravne oblike

Geodetske storitve oziroma njihovo opravljanje zahteva registracijo primerne pravne oblike. Za registracijo d.o.o. ali s.p. lahko pokličete na našo SPOT/VEM točko in se dogovorite za termin.

Vse o registraciji podjetja.

Pravna podlaga

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja