Go to Top

Davčna izguba pomeni manj davka za plačilo

Davčna izguba ni nujno enaka poslovni izgubi

Davčna izguba se ugotavlja preko obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za družbe. Samostojni podjetniki jo ugotavljajo preko napovedi davka od dohodkov iz dejavnosti. Tako imenovani davčni obračuni se oddajajo praviloma do konca marca za preteklo leto. V kolikor zadnji dan marca ni delovnik, se  rok prestavi na prvi naslednji delovni dan. Davčna izguba se izračuna kot presežek obdavčljivih odhodkov nad obdavčljivimi prihodki iz poslovanja. Davčna izguba znižuje davčno osnovno za plačilo davka v naslednjih letih. Če imate vprašanja ali nejasnosti glede davčne izgube, se obrnite na naše računovodje ali davčne svetovalce. Pokličete nas lahko na 01/6001-530.

Informativni izračun plače

Poslovna izguba

Poslovna izguba se ugotavlja skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS2016) preko računovodskega izkaza poslovni izid. Izkaz poslovnega izida na eni strani prikazuje prihodke iz poslovanja, iz financiranja in druge prihodke. Na drugi strani pa so stroški poslovanja, finančni odhodki in drugi odhodki. Poslovni izid predstavlja razliko med vsemi prihodki in odhodki. V kolikor so prihodki višji, se izkaže poslovni dobiček. Ta je po obdavčitvi na voljo lastnikom za razporeditev skladno z ustanovitvenim aktom oziroma družbeno pogodbo. Kadar pa so odhodki višji od prihodkov je ustvarjena poslovna izguba. To morajo lastniki prav tako v prihodnosti kriti. To lahko storijo iz bodočih dobičkov, ostalih postavk kapitala ali pa celo z dokapitalizacijo podjetja.

Želite registrirati s.p.?

Normiranci in davčna izguba

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ugotovljenega negativnega poslovnega izida ne morejo uveljaviti. Davčna izguba niti ne more nastati. Davčna osnova in davek se namreč izračunata izključno iz ustvarjenih prihodkov ter z upoštevanjem predpisanih normiranih odhodkov. Davčna osnova je vedno pozitivni znesek. Pri prehajanju iz sistema normiranstva v uveljavljanje dejanskih stroškov, se morebitna davčna izguba prenaša v prihodnja leta in se uveljavi v tistem letu, ko se davčna osnova izračuna po načelu dejanskih stroškov in odhodkov.

PREBERITE TUDI: DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA – KDO, KAJ, KDAJ?

davčno svetovanje

Udeležite se skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Davčna izguba – ugotavljanje in pokrivanje

Davčni zavezanci ugotavljajo morebitni negativni davčni izid preko obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za družbe ali pa preko napovedi davka od dohodkov iz dejavnosti samostojnih podjetnikov. Davčna izguba predstavlja negativno razliko med obdavčljivimi prihodki in obdavčljivimi odhodki. Negativni znesek se v naslednjih letih lahko uporabi za znižanje pozitivne davčne osnove, vendar le do 50% tega zneska.

Znižajte si dohodnino za leto 2021!

Za lažjo predstavo smo spodaj pripravili primer izkoriščene prenesene davčne izgube v tekočem letu (zneski v evrih):

Davčna izguba 2020 50.000
Obdavčljivi prihodki 2021 180.000
Davčno priznani odhodki 2021 160.000
Davčna osnova I/2021 20.000
Olajšava za investicijo 2021 5.000
Pokrivanje davčne izgube 2020 10.000
Davčna osnova II/2021 5.000
Davek 19% (DDPO) 2021 950

Potrebujete usluge našega računovodskega servisa?

Omejitve pri uveljavitvi

Pri zavezancih, kjer je prišlo do spremembe lastništva ali dejavnosti, ni mogoče uveljavljati prenesene davčne izgube za znižanje pozitivne davčne osnove. Pri navedem velja, da če so kumulativno izpolnjeni spodnji pogoji, zavezanec ne more pokrivati davčne izgube:

  • lastništvo se spremeni za več kot 50% glede na stanje na začetku davčnega obdobja;
  • že dve leti pred spremembo lastništva ne opravlja dejavnosti ali;
  • dve leti pred ali dve leti po spremembi lastništva bistveno spremeni dejavnost (razen, če je bila sprememba nujna zaradi ohranjanja delovnih mest ali sanacije poslovanja).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja