Go to Top

Želite izdajati gradivo na različnih medijih? Registrirajte založništvo

Stranke, ki se odločajo o ustanovitvi podjetja, ki se bo ukvarjalo z marketingom, oglaševanjem in IT storitvami in pri tem izdajalo karkoli na kateremkoli nosilcu vsebine, morajo razmišljati tudi o registraciji primernih dejavnosti v skladu z Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) oziroma predvsem o dejavnosti založništvo.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Na katera vprašanja potrebujete odgovore, preden se odpravite na točko VEM na registracijo podjetja?

Več informacij

Kaj zajema dejavnost založništvo?

»Založništvo (J58)« je nadpomenka različnim dejavnostim iz področja založništva, pod njo pa razumemo tako izdajanje imenikov in drugih del, kot npr. fotografij, gravur, voznih redov, plakatov.

Vsi ta dela so lahko izdana na različnih medijih, tako tradicionalnih kot je papir, kot sodobnih, ki so jih prinesle sodobne tehnologije.  Tako poleg tiskane oblike del v to kategorijo sodijo tudi dela na zgoščenkah, DVD-jih in na spletu. Podjetje, ki ima registrirano dejavnost založništva, lahko izdaja lastna dela ali tista, za katere je pridobilo pravice reproduciranja.

Dejavnost samostojnih avtorjev se ne obravnava v tej kategoriji, saj to zajema dejavnost »umetniškega ustvarjanja« (R90.030).

J58.110 Izdajanje knjig

Pod to dejavnostjo razumemo kakršnokoli izdajanje knjig, brošur, prospektov, slovarjev ali enciklopedij. Tudi načrtov, knjig na zvočnih medijih, ploščah ali na ispletu. Izdajanje reklamnega gradiva, ne glede na obliko, spada pod dejavnost »drugo založništvo« (J58.190).

J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

V tej dejavnosti je zajeto izdajanje imenikov, seznamov, izpisov pravnih aktov ali adresarjev, torej gradiv, kjer je zaščitena oblika, ne pa tudi vsebina. Vključuje tako tiskane kot druge medije.

J58.130 Izdajanje časopisov in J58.140 Izdajanje revij in druge periodike

Pod »izdajanje časopisov« (J58.130) sodi izdajanje časopisov, revij in periodike. Glavni kriterij za to dejavnost je izhajanje, ki mora biti  najmanj štirikrat tedensko.  Vključuje pa tudi reklamne časopise in revije, če ti izhajajo najmanj štirikrat tedensko. Če revije in periodika izhaja manj kot štirikrat tedensko, sodi pod dejavnost pod »izdajanje revij in druge periodike« (J58.140).

založništvo

Vsi mediji v juristikciji Republike Slovenije morajo biti vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo in to pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin prek tega medija. Izdajatelj mora vse spremembe podatkov, tudi prenehanj izdajanja, javiti ministrstvu v 15 dneh od nastanka spremembe.

Pisni predlog vpisa v razvid medijev vloži izdajatelj in mora vsebovati sledeče podatke:

 • ime medija,
 • ime ali podjetje in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja,
 • odgovorno osebo izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba,
 • zvrst in časovni interval razširjanja medija,
 • ime in priimek odgovornega urednika,
 • sedež uredništva oziroma odgovornega urednika,
 • način in predvideno območje razširjanja programskih vsebin,
 • jezik razširjanja programskih vsebin,
 • vire in način financiranja,
 • podatke o osebah, ki imajo najmanj 5-odstotni lastniški ali upravljavski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa.

Kot prilogo morajo izdajatelji priložiti še :

 • dokazilo o lokaciji sedeža podjetja in uredništva,
 • dokazilo o vpisu v sodni register,
 • temeljni pravni akt izdajatelja,
 • programska zasnova,
 • dokazilo o plačilu upravne takse,
 • kopije pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami (samo za radijski in televizijski program).

izobraževanje

Spletna stran TO GO

Že obvladate Wordpress? Uporabite ga lahko za oblikovanje svoje spletne strani in tako najhitreje razširite katerokoli vsebino.

Več informacij

J58.190 Drugo založništvo

Ta dejavnost je najširša, saj zajema izdajanje (tudi na spletu) brošur, razglednic, voščilnic, obrazcev, plakatov, drugega tiskanega gradiva ali reklamnega materiala.

DATA d.o.o

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja