Go to Top

Pomembnost načrtovanja finančnih tokov

Na podlagi projekcije izkaza uspeha in stanja sestavimo načrt finančnih tokov, prikazuje pa načrtovane prejemke in izdatke. Načrt finančnih tokov je lahko v skrajšani obliki kot prosti denarni tok ali v obliki celovitega izkaza finančnih tokov iz poslovanja, investiranja in financiranja v njem lahko opredelimo tudi izhodišča za razdelitev čistega dobička na dividende oz. delež v dobičku in zadržani del dobička. S pomočjo tega izkaza se presoja načrtovana plačilna sposobnost podjetja.

Prikazuje načrtovanje stanje denarja na začetku in koncu vsakega meseca. Sestavljajo pa se lahko za različno dolga obdobja.

Zakaj denarno načrtovanje ?

 • načrt denarnih tokov prikazuje denarne prejemke in izdatke v času
 • podjetje ima v določenih časovnih obdobjih praviloma presežek, v drugih primanjkljaj denarnih pritokov nad odtoki
 • primanjkljaj lahko pokriva iz lastne denarne rezerve (žiro račun,
 • kratkoročne finančne naložbe) ali iz zunanjih virov
 • načrt denarnih tokov pomaga ugotoviti, kdaj podjetje potrebuje denar in zunanje financiranje in preprečuje nenadno pomanjkanje denarja
 • omogoča učinkovitejše nalaganje denarnih presežkov
 • omogoča prihranke pri plačanih obrestih in dodatne prihodke od prejetih obresti, količinske in gotovinske popuste
 • sestavlja se lahko za dan, teden, mesec, leto, odvisno od sezonskega gibanja prodaje, najmanj pa za leto dni vnaprej po mesecih
 • temelji na plačani in ne obračunani realizaciji (na čemer temeljijo računovodski standardi)

Da bi imeli korist od finančnega načrtovanja:

 • morajo biti podatki točni in pravočasni – mesečni izkazi uspeha največ 10 dni po koncu meseca
 • podatke razvrstimo po pogostnosti uporabe – na primer:
  • mesečni – zaloge
   • terjatve do kupcev
   • obveznosti do dobaviteljev
  • tedenski – stanje denarnih sredstev
   • denarni izdatki
   • denarni prejemki
   • nove prodaje
   • stanje naročil
 • rezultate primerjamo z načrtovanimi
 • pripravljamo tedenska poročila s podatki, ključnimi za uspeh podjetja – finančne podatke naj prejmejo odgovorni vodje in ključni delavci

Pred sestavljanjem načrta (predračuna) izkaza denarnih tokov določimo:

 • minimalno stanje denarnih sredstev
 • načrt prodaje
 • načrt denarnih prejemkov
 • načrt denarnih izdatkov
 • stanje denarnih sredstev konec meseca

Minimalno stanje denarnih sredstev

 • določimo na temelju izkušenj iz preteklosti, n.pr. v višini 5 dnevne prodaje ali v višini predvidenih mesečnih stroškov
 • opredelimo lahko različne zneske v času zaradi sezonskih nihanj

Pripravil: Jure Filip, Data d.o.o.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja