Go to Top

Odpust obveznosti v osebnem stečaju – kaj to pomeni?

Odpust obveznosti

Odpust obveznosti stečajnega dolžnika opredeljuje ZFPPIPP. Gre za zakonsko pravno dobroto, ki stečajnemu dolžniku omogoča, da mu preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti. Vendar si je potrebno to pravno dobroto prislužiti. Postopek za odpust obveznosti se izvede znotraj postopka osebnega stečaja. Če ste se tudi vi znašli v takšni finančni situaciji, vam lahko pri tem pomagajo naši pravni strokovnjaki. Za termin plačljivega pravnega svetovanja, lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pošljete povpraševanje spletnega obrazca.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Odpust obveznosti – katerih?

To so obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo plačane.

Informativni izračun plače

Odpust obveznosti – postopek

Stečajni dolžnik lahko do izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obveznosti. K predlogu mora priložiti izjavo, da ni ovir za odpust njegovih obveznosti. Katere pa so te ovire? Npr. to so: da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno itd.

V kolikor sodišče ugodi predlogu, s sklepom določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let in ne daljše od petih let. Stečajni upniki lahko temu sklepu ugovarjajo.

V navedenem obdobju mora dolžnik izpolnjevati v skladu z ZFPPIPP-1 določene obveznosti.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

pravno svetovanje

Želite registrirati s.p.?

Kdaj odpust obveznosti ni dovoljen?

Odpust obveznosti ni dovoljen v naslednjih primerih:

 • če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do poteka preizkusnega obdobja izpolnijo pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije, ali
 • če je bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno v naslednjih primerih in od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let:
  • če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene,
  • če je bil predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnjen, ker je dolžnik kršil svoje obveznosti določene v skladu z ZFPPIPP,
  • če je bil sklep o odpustu obveznosti razveljavljen v skladu z ZFPPIPP.
 • če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti.

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Odpust obveznosti – za katere terjatve ne učinkuje?

Odpust obveznosti pa ne učinkuje za vse terjatve, in sicer za:

– prednostne terjatve (t.i. nezavarovane terjatve):

 • plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
 • odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
 • neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 • plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
 • odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
 • davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili,
 • nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
 • terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite,
 • nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

– terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;

Preberite tudi – Koliko bo znašala minimalna plača v 2022?

– terjatve iz naslova:

 • denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
 • v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
 • globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,
 • odvzema premoženja nezakonitega izvora in
 • povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja