Go to Top

Kako sestaviti računovodsko poročilo in davčni obračun pri pripojitvi?

Družba, ki se pripoji k drugi družbi, sestavi zaključno računovodsko poročilo na dan obračuna pripojitve. Bilančni presečni dan določijo uprave družb v pogodbi o pripojitvi. Bilančni presečni dan pripojitve, ki ga imenujemo tudi dan obračuna, od katerega se šteje, da so dejanja prevzete družbe opravljena za račun prevzemne ali nove družbe.

Kako sestaviti računovodsko poročilo in davčni obračun pri pripojitvi?V obdobju do vpisa pripojitve v sodni register se šteje, da prevzeta družba vodi poslovne knjige skladno s slovenskim računovodskim standardom SRS 22 v svojem imenu in za račun prevzemne družbe, če vpisa v sodni register ni, pa v svojem imenu in za svoj račun.

Pravni učinek dejanj prenosne (prevzete) družbe nastopi za prevzemno družbo pod odložnim pogojem, da bo pripojitev res opravljena in hkrati z razveznim pogojem, ki nastopi, če se to ne zgodi.

Evidentiranje

Prevzemna družba po vpisu pripojitve evidentira prevzeta sredstva in prevzete obveznosti v svojih poslovnih knjigah po stanju na dan obračuna pripojitve (evidentira jih z naslednjim dnem po obračunskem datumu) in sicer po njihovih poštenih vrednostih.

Po vpisu pripojitve v sodni register mora prevzeta družba prevzemni družbi predati poslovne knjige ki jih je v obdobju od obračuna pripojitve do vpisa pripojitve v sodni register vodila za njen račun.

Po 10. točki Uvoda v SRS  izhaja, da se računovodsko pravilo prevzemne metode (prevzem po poštenih vrednostih) v postopku pripojitve družb, ki so pod skupnim upravljanjem (common control) ne uporablja. Vodenje računov takšne pripojitve bo tako praviloma drugačno kot tiste ki se šteje za poslovno združitev, ki sodi v okvir MSRP 3 – Poslovne združitve.

Pri računovodenju po slovenskih standardih se je za evidentiranje poslovnih združitev pod skupnim upravljanjem izoblikovalo merjenje prevzetih vrednosti po vrednostih pri prenosniku oziroma predhodniku.

Pri računovodenju po mednarodnih standardih računovodskega poročanja pa MRS 8.10 daje možnost izbire računovodske usmeritve za računovodenje poslovne združitve pod skupnim upravljanjem. Za te namene se uporabljata predvsem metoda prenosnikovih/predhodnikovih vrednosti in prevzemna metoda.

Po vpisu pripojitve v sodni register mora prevzeta družba prevzemni družbi predati poslovne knjige, ki jih je v obdobju od obračuna pripojitve do vpisa pripojitve v sodni register vodila za njen račun.

Prevzemna družba v letnem poročilu za obdobje, v katerem se izvede pripojitev razkrije poslovni izid ter prihodke in odhodke prevzete družbe od obračuna pripojitve do vpisa pripojitve v sodni register.

Letno poročilo

Niti prevzeta niti prevzemna družba v primeru vpisa pripojitve v sodni register ne sestavita letnega poročila za obdobje od obračuna pripojitve do vpisa pripojitve v sodni register.

Izjemoma je treba pripraviti redno letno poročilo, ki sledi vpisu pripojitve, vendar samo, če pripojitev ni vpisana v sodni register v roku treh mesecev po bilančnem presečnem dnevu za letno poročilo. V tem primeru se uporabljajo posebna pravila za sestavo naslednjega rednega letnega računovodskega poročila prevzemne družbe

Davčni obračun

Družba, ki se pripoji k drugi družbi, mora sestaviti davčni obračun na obračunski dan pripojitve. K davčnemu obračunu je treba priložiti pogodbo o pripojitvi. V samem obračunu je treba razkriti skrite rezerve v skladu z ZDDPO-2. Do obdavčitve teh skritih rezerv ne pride če prevzeta družba uveljavlja nevtralno davčno obravnavo po določilih ZDavP-2.

Davčni obračun predloži prevzemna družba v 30 dneh od vpisa pripojitve v sodni register, saj bo prevzeta družba takrat že izbrisana iz sodnega registra, vloži pa se za ime prevzete družbe. Če pride do vpisa pripojitve po preteku treh mesecev po poteku davčnega obdobja prevzete družbe, veljajo drugačna pravila za sestavo obračuna. Če je davčno obdobje enako koledarskemu letu, veljajo drugačna pravila, kot če je vpis pripojitve izveden po 31. marcu naslednjega leta.

Plačilo davka

Plačani zneski davka, ki jih je prevzeta družba plačala na podlagi davčnega obračuna za isto davčno obdobje, kot je davčno obdobje za katero se predlaga davčni obračun ob pripojitvi, se upoštevajo kot že plačane akontacije davka. Davčna obveznost zapade v plačilo na dan predložitve davčnega obračuna. Vračilo ali plačilo davka po davčnem obračunu opravi prevzemna družba, ki predloži davčni obračun.

Prevzemna družba v prvi davčni obračun, ki sledi obračunskemu dnevu pripojitve, vključi podatke o poslovanju prevzete družbe za obdobje po obračunskem dnevu pripojitve do vpisa pripojitve. Obvezna priloga davčnega obračuna prevzemne družbe je v tem primeru pogodba o pripojitvi.

Davčno nevtralno

Pripojitev lahko za prevzeto družbo pomeni tudi določene davčne posledice vendar pa lahko pri davčni upravi uveljavlja nevtralno davčno obravnavo kar pomeni da se v tem primeru pripojitev izvede brez davčnih posledic po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in tudi zakonu o dohodnini. Uveljavljanje nevtralnosti pri postopku pripojitve je vezano na predhodno priglasitev te transakcije pri davčnem organu.

Pripravil: Gašper Meden