Go to Top

Izplačevanje nagrad in stroškov prokuristu

Podjetje ima lahko več zakonitih zastopnikov, kateri so vpisani v sodni register (npr. direktor, prokurist …)

Kako se izplačajo nagrade in stroški prokuristu?Do sedaj je verjetno že vsem dobro poznano, da lastnik podjetja ne more biti »brezposeln«, saj mora obvezne prispevke za socialno zavarovanje plačevati od dneva registracije podjetja.

S pravno formalnega vidika je potrebno z ostalimi zakonitimi zastopniki podjetja skleniti pogodbo, s katero se določijo pravice in obveznosti tako »naročnika« kot tudi vodstvenega kadra.

Zaradi velikega zanimanja smo vam pripravili krajšo razlago o izplačilu nagrade in stroškov prokuristu, ki je sicer v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, kot je to podjetje ki ga zastopa.

Skladno z Zakonom o dohodnini »zaposlitev« po pogodbi za vodenje poslovnega subjekta obravnava kot dohodek iz zaposlitve (6. odstavek 35. člena ZDoh-2 UPB7: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201113&stevilka=555 ).

Posledično je tudi nagrada izplačana fizični osebi za tovrstno delo opredeljena kot dohodek iz delovnega razmerja skladno s 1. točko 2. odstavka 37. člena Zdoh-2.

Na podlagi 1. odstavka 44. člena Zdoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja NE VŠTEVAJO povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z delom (prehrana prevoz na delo potni stroški ipd.) in so povrnjeni v višini, ki velja za posamezen strošek dovoljeni z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Povzetek zgoraj napisanega:

Dohodek fizične osebe po tovrstni pogodbi je obdavčen (le) z akontacijo dohodnine 25 % od bruto osnove in prispevkov za PIZ v višini 6 % od bruto osnove. Povračilo stroškov pa do predpisane višine ni obremenjeno z nobenimi dajatvami.

Primer obračuna – neto 500,00 €

Stroški dajatev in prispevkov: 206,67 €

Skupni strošek podjetja-izplačevalca: 706,67 €.

Vir: Data d.o.o.

Kategorije Kadri Podjetništvo